مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-3-جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری:
هیأت استانداردهای حسابداری مالی2 که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود، محافظه کاری را این گونه تعریف می کند:محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام3  می باشد و کوشش دارد ابهام و ریسک‌های ذاتی موجود در جایگاه‌های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن‌ها به اقدام آید.
در استانداردهای حسابداری فعلی، رویکرد ترازنامه ای(نگهداشت سرمایه ثابت ) جایگزین رویکرد سود و زیانی شده می باشد که برای سالهای زیادی در حسابداری رایج و مورد تایید نظریه پردازان بود. در رویکرد ترازنامه ای داراییها و بدهیها به صورت اختصاصی تعریف، شناسایی و اندازه گیری می گردد. اگر این امر به درستی انجام گردد درآمدها به عنوان افزایش در داراییها (کاهش در بدهیها ) و هزینه‌ها به عنوان کاهش در داراییها (یا افزایش  در بدهی‌ها) اندازه گیری می گردد. در صورت دسترسی به ارزش منصفانه می توان از آن برای اندازه گیری، بدون اینکه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای تمام شده به کار رود، بهره گیری نمود. رویکرد ترازنامه ای با گرایش به سمت ارزش منصفانه،برای مفهوم محافظه کاری فضای کوچکی باقی می گذارد، به هر حال گرچه مبانی نظری استانداردهای  حسابداری مبتنی بر چشم اندازهای تئوریکی می باشد که در نگاه اول فضای کمی برای محافظه کاری یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته می باشد،اما این مبانی کاملا عاری از این عوامل نیستند،برای مثال مفهوم تطابق درآمد و هزینه همچنان می‌بایست به اجرا در آید اما:
“اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزینه تحت این چارچوب نظری اجازه شناسایی اقلامی رادر ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها مطابقت ندارد مجاز نمی شمرد ” (بند 34_4 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ).
کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی:
به سادگی مشخص می باشد، اگر محافظه کاری مفهومی می باشد که در اقدام از آن بسیار بهره گیری می گردد هر چند که در تئوری دستوری توجهی به آن نشده می باشد با در نظر داشتن تقاضای گسترده بهره گیری کنندگان می‌بایست بعنوان بخشی از تئوری توصیفی مورد توجه قرارگیرد.مفهوم محافظه کاری در حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری مزایای زیادی خصوصا از زمان جلسه ویژه انجمن حسابداران آمریکا4 از خود نشان داده می باشد(هلمن،2007)5.
پنمن و زهانگ1 (2002) می نویسند:
“بوسیله حسابداری محافظه کارانه در واقع روش حسابداری و برآوردی انتخاب می گردد که ارزش دفتری خالص داراییها را نسبتا پایین نگاه دارد”.

به هر حال، سود تحت تاثیر عملکرد محافظه کارانه قرار می گیرد،اما تاثیر بر روی سودها بسیار به شرایط بستگی دارد. پیتون و لیتلتون2 (1940) تاثیر محافظه کاری بر روی سود در زمان به کار بردن قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار را اینگونه اظهار می کنند:
” نقطه مرکزی محافظه کاری سیاست تقسیم سود می باشد، مدارکی دال بر موثر بودن قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار  بعنوان یک وسیله مراقبت یا احتیاط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجایکه محافظه کاری در بعضی مواقع سود را کاهش،در بعضی مواقع سود را افزایش و در بعضی مواقع بدون تاثیر می باشد، تعریف تاثیر محافظه کاری بر سود بسیار مشکل می باشد “.
در تحقیقات بازار سرمایه، تاثیر محافظه کاری روی ترازنامه و صورت سود و زیان مورد مطالعه قرار گرفته و به ترتیب به عنوان محافظه کاری غیر شرطی و محافظه کاری شرطی، نام گذاری شده می باشد، این مطلب بوسیله باسو در سال 1997 اینگونه مطرح گردید که محافظه کاری شرطی کمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بیشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب می باشد. این تعریف با در نظر داشتن مطالعات انجام شده در بازار سرمایه پژوهش لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تایید قرار گرفته می باشد. یک راه دیگر ارزیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری روی سود (و خالص داراییها) ایجاد یک فرق بین محافظه کاری پایدار و محافظه کاری موقت حسابداری می باشد. محافظه کاری پایدار تصریح به زمانی دارد که برای مثال مخارج پژوهش و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جای مقصود کردن به عنوان مخارج سرمایه ای و استهلاک آتی به هزینه جاری مقصود گردد. خالص داراییها همواره کمتر از واقع خواهد بود، همانطور که سود‌ها نیز در ابتدای پروژه کمتر  اظهار می گردند  و در حین دوره بعدی در مورد یک پروژه خاص بیشتر اظهار خواهند گردید.
محافظه کاری موقت به زمانی تصریح دارد که تغییرات در برآوردها و روشهای حسابداری به گونه ای موقت سود را کاهش و باعث ایجاد ذخیره مخفی (خارج از ترازنامه ) و یا اندوخته مازاد می گردد که بعدا ممکن می باشد برگشت گردد. این مطلب می تواند همانند برآورد استهلاک یا تجدید ساختار ذخایر باشد. زمانیکه دو رویه حسابداری با یکدیگر مقایسه می گردد، آن رویه ای که باعث ایجاد خالص داراییهای با ارزش کمتر گردد به عنوان رویه محافظه کارانه تر طبقه بندی می گردد و بالعکس. اصل محافظه کاری انتخاب محافظه کارانه ترین رویه در زمانی می باشد که چندین رویه حسابداری موجود باشد (استرلینگ، 1967)1.
4 Financial Accounting Standard Board (FASB)
5 Uncertainty.
1 AAA

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2.Helman
3 Penman and Zhang
1 Paton  and Littleton,
1 Sterling

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

  • دیدگاهتان را بنویسید