مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- پیشنهادهای پژوهش
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش
به دلیل پیامدهای مخرب بیشمار بحران مالی، شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی و عواملی که بتواند به پیش­بینی بحران مالی کمک کند برای ذینفعان شرکت شامل مدیران، سهامداران، اعتباردهندگان، مقامات قانون‌گذار، حسابرسان و هم­چنین، تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. شواهد این پژوهش نشان می‌دهد که اقلام تعهدی و جریان­های نقدی می‌تواند به شناسایی به موقع بحران مالی کمک کند. این یافته‌ها دربردارنده چندین مفهوم می باشد:

 • شواهدی مبنی بر ارتباط معنادار بین جریان­های نقدی با بحران مالی شرکت­ها فراهم می­کند. کم­شدن جریان­های نقدی شرکت­ها و پیش روی آن افزایش بدهی می­تواند نشانه­ای به ذینفعان شرکت برای دوری از ضرر باشد و همین­گونه به کاهش ریسک ورشکستگی کمک کند که این امر از طرفی باعث حداقل کردن زیان سرمایه‌گذاران شرکت (از دست دادن سرمایه در اثر بحران مالی و ورشکستگی) و سایر ذینفعان می گردد و از طرف دیگر با کاهش حجم بحران مالی و ورشکستگی‌ها منافعی برای بازار سرمایه و کل نظام اقتصادی کشور در پی دارد. پس، به مدیران، سرمایه‌گذاران و اعتبار­دهندگان توصیه می گردد برای مطالعه شرکت‌ها­ی دارای بحران مالی، به جریان­های نقدی شرکت­ها توجه کنند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • شواهدی مبنی بر ارتباط معنادار بین اقلام تعهدی شامل کل اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری با بحران مالی شرکت­ها فراهم می کند. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌ اصلی دوم به ذینفعان (مدیران، سهامداران، اعتباردهندگان، مقامات قانون‌گذار، حسابرسان) شرکت توصیه می گردد برای مطالعه شرکت‌ها­ی دارای بحران مالی به اقلام تعهدی توجه کنند.
 • با در نظر داشتن این­که جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد، به مدیران، سرمایه­گذاران، اعتبا­ردهندگان، سازمان حسابرسی، سازمان بورس اوراق بهادار و دانشجویان و استادان دانشگاه­ها توصیه می­گردد برای مطلع شدن از وجود بحران مالی و هم­چنین، خطر ورشکستگی از متغیر­های جریان­های نقدی و اقلام تعهدی بهره گیری کنند.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سؤال­ های پژوهش:
  نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

 • آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
 • آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
 • آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟

 • پاسخ دهید