قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- مقدمه  
این مطالعه کوشش در فراهم آوردن آگاهی و شناخت مناسبی از متغیر­های بسیار اساسی و تعیین کننده­ای مدیریت سود، جریان نقد آزاد وساختار مالکیت داشته می باشد. نتایج بدست آمده از این کار پژوهشی، در تصمیم گیری‎ها‎، کاربرد بسیار فراوانی خواهد داشت.
این مطالعه باعث ایجاد شفاف سازی و علمی تر شدن نحوه­ی در نظر داشتن این متغیر­های تعیین­کننده شده می باشد. در این فصل آغاز به توضیح مختصری از کل فصول پایان نامه پرداخته وسپس، نتیجه گیری و پیشنهادات اظهار می گردد.
فصل اول رساله حاضر که به کلیات پژوهش مانند هدف از پژوهش و روش انجام آن پرداخته می باشد حاوی این فرضیه‎ها‎ی اساسی می باشد که :
فرضیه اصلی اول:
بین جریان وجه نقد آزاد ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.
فرضیه اصلی دوم:
ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران تاثیرگذار می باشد.
فرضیه فرعی اول:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مالکیت نهادی بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار می باشد.

فرضیه فرعی دوم:
مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار می باشد.
در فصل دوم تحت عنوان ادبیات موضوع، به ذکر ادبیات موضوع مرتبط با مدیریت سود، جریان نقد آزاد و ساختار مالکیت پرداختیم وسپس تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش در داخل و خارج از کشوربیان گردید.
روش پژوهش در فصل سوم اظهار گردید. بدین ترتیب که روش‎ها‎ی آماری مورد بهره گیری، توضیح داده گردید.
در فصل چهارم تحت عنوان تخمین مدل، با بهره گیری از مطالب فصل سوم، به برآورد مدل پرداختیم. نتایج حاصل از برآورد، حاکی از وجود شواهد کافی برای قبول ویا ردفرضیه‎ها‎ می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید