قسمتی از متن پایان نامه :

3-5- روش آزمون فرضیه ها
مهمترین و اولین مرحله در آزمون فرضیه، تبدیل فرضیه های پژوهش و نقیض آن به فرضیه های آماری می باشد که به فرض ((H0 و فرض یک ((H1 معروف هستند(جعفری سرشت،1389).
مقدار (p_ value)  یک آزمون آماری، مقدار احتمالی می باشد که میزان سازگاری داده های نمونه را با نتیجه فرض صفر اندازه میگیرد. نتیجه ای که ازآزمون مبتنی بر (p_ value) به دست می آید از نظر ریاضی هم ارز با نتیجه ای می باشد که از قاعده تعمیم متناظر، مبتنی بر آماره آزمون استاندارد شده حاصل می گردد. قاعده تصمیم مبتنی بر (p_ value) به این شکل می باشد که اگر (p_ value≤ ) باشد گزینه ( (H1را نتیجه می گیریم و بالعکس اگر (p_ value>α) باشد گزینه (H0)را نتیجه میگیریم. لذا از جدول حاصله از آزمون ها و با فرض در نظر گرفتن 5% =α اگرمیزان (p_ value) محاسبه شده از 5% کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته میشود (طالب زاده مقدم ،1390).
از آنجا که ما در آزمون فرضیات به دنبال اثرات فرضیه صفر نیستیم بلکه تنها می توان فرضیه ها را مورد پذیرش یا عدم پذیرش قرار دارد پس، حتی اگر آماره در ناحیه بحرانی پذیرش فرض صفر قرار گیرد و فرض صفر پذیرفته گردد دلیل بر آن نیست که فرض صفر درست می باشد بلکه تنها با احتیاط می توان گفت که در حال حاضر امکان درستی فرضیه صفر هست. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض های آماری و پس از پذیرش یا عدم پذیرش H0، می توان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیات پژوهش قضاوت و نتیجه گیری نمود (جعفری سرشت،1389).
3-6- جامعه و نمونه آماری، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد، اشیاءو …که حداقل در یک صفت مشترک باشند. جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات می باشد که در یک زمان معین مورد توجه قرار می گیرد و حداقل دارای یک صفت مشخصه می باشد. صفت مشخصه صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک می باشد. جامعه بایستی بر حسب محتوا، حدود و زمان تعیین گردد. با در نظر داشتن این که قلمرو زمانی پژوهش سال های 87 الی 91 میباشد بنابر این جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دارای عرضه اولیه عمومی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی این سال ها در بورس اوراق بهادار حضور داشتند، میباشد. نمونه عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب میشود. به طوری که این مجموعه معرف ویژگیهای آن گروه یا جامعه بزرگتر باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه اماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربال گری) بهره گیری شده می باشد. همانگونه که قبلا ذکر گردید، به مقصود انتخاب نمونه آماری، شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:

 • به دلیل ضرورت وجود اطلاعات برای پوشش دوره پژوهش، نام شرکت ها بایستی قبل از سال 1387 در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درج شده باشد.
 • به جهت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
 • موسسات واسطه گری مالی و بانکی و شرکت های سرمایه گذاری نباشد.
 • شرکت ها زیان ده نباشند.
 • 10-اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را طی دوره زمانی 01/01/1387 الی 30/12/1391 به گونه کامل ارایه کرده باشد.
  با لحاظ کردن شرایط فوق، تعداد نمونه انتخابی از جامعه مورد نظر، 84 نمونه کل انتخاب گردید.
  قلمرو موضوعی پژوهش
  قلمرو موضوعی پژوهش، دانش حسابرسی در مفهوم کلی با تاکید بر کیفیت حسابرسی و نیز تکنیک مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه سهام می باشد.
  قلمرو مکانی
  قلمرو مکانی پژوهش، بازار سرمایه کشور مشخصا بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که بر این اساس داده های مورد نیاز از گذارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده می باشد.
  قلمرو زمانی
  قلمرو زمانی پژوهش از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1391 می باشد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  سوالات یا اهداف پایان نامه :


  دیدگاهتان را بنویسید