قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- روش پژوهش
هر تحقیقی می‌بایستی بر اساس مسئله اصلی، فرضیات و امکانات و نیز ملاحظات اخلاقی، طرح و روش خاصی را انتخاب کند تا با مدد آن بتوان به شناخت منظم و سازماندهی شده واقعیات مورد مطالعه دست پیدا نمود. در زمینه پژوهش‌های کاربردی، روش‌های متعددی هست که به هر یک از آنها با در نظر داشتن ویژگی پرسش‌های پژوهشی، جایگاه‌ها و شرایط خاص مطالعه ممکن می باشد نامهای مختلفی داده گردد. انواع این تحقیقات عبارتند از مطالعات موردی، تاریخی، توصیفی، اکتشافی، طولی، تطبیقی، میدانی، آزمایشگاهی، تجربی، شبه تجربی، پس رویدادی و … .
در بعضی تحقیقات، گروه‌های مختلف با اهداف، نیازها یا ارزش‌های متفاوت، در ارتباط با یک موضوع خاص مورد آزمون قرار می‌گیرند. این گونه پژوهش‌ها، پژوهش با بهره گیری از گروه‌های مختلف بهره گیری کننده نامیده می گردد. از منافع با اهمیت چنین تحقیقاتی، مورد توجه قرار دادن توجه گروه‌های مختلف و توانایی مطالعه و مقایسه نتایج به دست آمده می باشد. در متون مدیریت این روش به روش اندازه‌گیری اثربخش سازمان تعبیر می گردد.
با در نظر داشتن این که هدف این پژوهش مقایسه انتظارات دو جامعه پاسخ دهنده می‌باشد و در صورتی می‌توان به این هدف رسید که توجه‌ها و برداشت‌های  این گروه‌ها جمع‌آوری گردد و در نتایج پژوهش منعکس گردد، روش پیمایش را انتخاب نموده‌ایم. که در آن همانگونه که در بالا تصریح گردید، دیدگاه‌های گروه‌های پرسش شونده با در نظر داشتن موضوع پژوهش که توجه افراد می‌باشد مورد مقایسه قرار می‌گیرد و از لحاظ‌های دیگر این پژوهش یک پژوهش توصیفی و اکتشافی می باشد.
پیمایش[1]؛ پیمایش عبارت می باشد از جمع‌آوری اطلاعات با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش‌بینی و یا به مقصود تجزیه و تحلیل بعضی روابط بین متغیرها شکل میگیرد و مشخصه‌های اصلی آن یکی شیوه‌های گردآوری داده‌هاست که مجموعه‌ای منظمی از اطلاعات را در مورد خصوصیات یکسان یا متغیرها (حداقل دو مورد) جمع‌آوری می کند (برخلاف روش مورد پژوهی که شامل جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک مورد می باشد). مسئله دیگر روش تحلیل آن می باشد که پیمایش خصوصیات مجموعه‌ای از موردها را برای توصیف و یافتن علل تحلیل می کند. برای توصیف ماتریس فراهم شده اطلاعات لازم را به دست می‌دهد و برای یافتن علل پدیده‌ها نیز محقق پیمایش با مطالعه تغییرات متغیرها بر حسب موردها و جستجوی ویژگی‌های دیگری که بطور منظم با آن پیوند دارد در پی یافتن علل پدیده‌ها بر می‌آید.
پیمایش دو نوع می باشد: 1- توصیفی، آمار گونه، نوع پیمایشهای سرشماری؛ 2- تحلیلی نوع پیمایشهای ربطی.
پیمایش مورد بهره گیری در این پژوهش از نوع پیمایش توصیفی می باشد. پیمایش توصیفی به مقصود شمارش صورت می‌گیرد و هنگامی که شمارش تک‌تک افراد میسر نباشد نمونه معرف را شمارش کرده و به کل تعمیم می‌دهیم. نکته قابل توجه در این پیمایشهای توصیفی این می باشد که این نوع پیمایشها به ما می‌گوید که چند نفر از افراد یک جامعه دارای بعضی خصوصیات خاص هستند و یا بعضی حوادث غالباً چند بار تکرار می گردد. این پیمایش برای آن نیست که چیزی را توضیح دهد یا ارتباط موجود بین متغیرها را اظهار کند. کار این قبیل پیمایشها اساساً واقع‌یابی[2] می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1] – Survey.

[2] – Fact- Finding.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


پاسخی بگذارید