قسمتی از متن پایان نامه :

5-5- پیشنهادات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این بخش براساس نتایج و یافته های پژوهش 2 دسته پیشنهاد مطرح می گردد نخست پیشنهادات حاصل از فرضیه های پژوهش که انتظار میرود تا بهره گیری کنندگان را در راستای اتخاذ تصمیمات منطقی و مبتنی بر واقعات یاری نماید و دوم پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی که انتظار میرود پژوهشگران را در راستای ارتقاء سطح کیفی پژوهش های حسابداری راهنمایی نماید . از این حیث پیشنهاد می گردد

 • با در نظر داشتن نتایج حاصل از فرضیه اول مبنی بر معنی داری ارتباط میان بازدهی غیر عادی و حسابداری محافظه کارانه ، بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری علی الخصوص ذی نفعان شامل سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار دهندگان در پیش بینی های مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و اعتباری، بر سطح محافظه کاری بگارگرفته شده توسط مدیران توجه نمایند.
 • سازمان بورس بعنوان نهاد ناظر بر گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس، در راستای ارتقای کیفیت گزارش های مالی شرکتها بر بهره گیری از رویه های محافظه کارانه تاکید نماید.
 • با در نظر داشتن نتایج این پژوهش به نظر می رسد حسابداری محافظه کارانه اثرات مثبتی در بازار سرمایه به دنبال داشته باشد لذا پیشنهاد می گردد ، تدوین کنندگان مبانی نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، نتایج این پژوهش و تحقیقات داخلی مشابه را مد نظر قرار داده و جایگاه مبانی نظری و ویژگیهای کیفی خاص گزارشگری مالی را با در نظر داشتن رویه های حسابداری ،تعیین نمایند.
 • همچنین برای تحقیقات آتی نیز موضوعات ذیل پیشنهاد می گردد
 • 1-  انجام پژوهش حاضر بر روی نمونه های تفکیک شده بر اساس صنعت مختلف با در نظر داشتن اینکه درجه محافظه کاری بکارگرفته شده درصنایع مختلف ،متفاوت می باشد.
  2- بهره گیری از اطلاعات فصلی برای محاسبه شاخص های عدم تقارن اطلاعاتی
  3- مطالعه عوامل تاثیرگذار بر افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکتهای بورسی و تأثیر آن در کاهش هزینه های نمایندگی نشات گرفته از نامتقارن بودن اطلاعات
  4- مطالعه سازو کارهای کنترل فعالیت مدیران وتعیین تأثیر هر یک ازآنها در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی
  5- مطالعه تأثیر حسابداری محافظه کارانه در حجم سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:

 • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
 • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
 • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران

 • دیدگاهتان را بنویسید