ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-3- تعریف گزارشگری مالی
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق ، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و تصمیم گیری درمورد امور و وضعیت واحدهای انتفاعی به اصلاحات مالی نیاز دارند و واحدهای انتفاعی برای پاسخگوئی به این نیازها، گزارشهای مالی گوناگونی را که اساساً جنبه بهره گیری های برون سازمانی دارد را تهیه و ارائه می کند. ( عالی ور، 1389، 2)
2-1-4- اهداف گزارشگری مالی  
هیات استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا[1] اهداف گزارشگری مالی را این چنین اظهار می کند که ( پاسخگویی اساس گزارشگری مالی دولتی می باشد.) بر طبق نظر هیات استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا، پاسخگویی دولتی بر این مبنا استوار می باشد که شهروندان « حق دانستن »[2] دارند، این حق که به آسانی از حقایق ( که منجر به مناظره عمومی به وسیله شهروندان و نمایندگان آنها گردد)آگاه شوند.درجامعه دموکراتیک،گزارشگری مالی دولتی با مفهوم دیگری درارتباط نزدیک می باشد که هیات استانداردهای حسابداری دولتی ازآن به عنوان حقوق بین دوره ای نام می برد.
این مفهوم و اهمیت آن به صورت زیر تشریح می گردد:‌
هیات استانداردی حسابداری دولتی بر این باور می باشد که حقوق بین دوره ای یکی از اجزای با اهمیت پاسخگویی می باشد و برای مدیریت بخش عمومی جنبه اساسی دارد. پس ارزیابی تدوین اهداف گزارشگری مالی لازم می باشد حقوق دوره ای در نظر گرفته گردد. به گونه اختصار ، گزارشگری مالی بهره گیری کنندگان را در ارزیابی کفایت درآمدهای دوره جاری و اینکه آیا مؤدیان آتی مجبور به تحمل بارسشولیت خدمات ارائه شده در گذشته هستند یا نه یاری کند. ( مهدوی،1389 ، 80)
این هدفها و خواسته های اطلاعاتی بهره گیری کنندگان به ویژه بهره گیری کنندگان خارجی سر چشمه می گیرد (هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی ،اظهار اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضیعت و عملکرد واحد برای اشخاص خارجی از برای کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد.)که ابزار اصلی این انتفال اطلاعات صورتهای مالی اساسی می باشد که محصولات نهایی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی می باشد.
بطور کلی این اهداف را می توان در سه گروه تقسیم بندی نمود:
1-گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر بهره گیری کنندگان در تصمیم گیری ها مفید واقع گردد فراهم سازد.
2- بایستی اطاعاتی را در اختیار استفادکنندگان قرار دهد که در ارزیابی امکان دسترسی به وجه نقد و ارزیابی و زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریانهای ورودوجه نقد به واحد تجاری را برآورده سازد.
3- بایستی اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری،حقوق نسبت به منابع مذکور و اثرات رویدادها،فعالیتهاو شرایطی را که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد،ارائه نماید.
البته سامانه گزارشگری مالی علاوه بر موارد بالا اهداف دیگری را نیز بایستی برآورده سازد مانند:
1- عملکرد واحد تجاری از راه اندازه گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر منبای فرض تعهدی.
2- تعیین نحوه تامین و مصرف وجوه،استقراض و باز پرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع بین صاحبان سهام و سایر افراد که ممکن می باشد بر نقدینگی و توانایی واحد تجاری در ایفای تعهداتش تاثیر بگذارد.
3- نتایج حاصل از نظرات مدیران بر منابع واحد تجاری که در قبال سهام مسئول می باشد به مقصود تحقق اهداف بالا بایستی اطلاعات بسیار متنوعی درمورد واحد تجاری تهیه گردد و این امر مستلزم ارائه اطلاعات در دسته بندی های متنوع می باشد. در واقع هدفهای گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا ودر عین حال با هم ارائه گردد که هر یک از این صورتها به گونه جداگانه و همچنین در مجموع،در تحقق هدفهای گزارشگری مالی تأثیر به سزایی دارند(عالی ور،1389، 3)
1 – Governmental Accounting standards Board.

2 – Intorperiodequity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید