قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-14- گزارشگری مالی دولتی :
بهره گیری کنندگان اصلی اطلاعات مالی دولتی به اطلاعات مفصل تری نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهای مای اساسی نیاز دارند.
گزارشگری مالی سالانه1 بایستی در بر گیرنده بخش مقدمه، بخش مالی و بخش آماری باشد.
بخش مقدمه: مطالب مطرح شده در بخش مقدمه بایستی شامل  صفحه عنوان و صفحه فهرست مطالب، گزارش مدیر مالی2 و سایر مطالبی باشد که به نظر مدیریت مناسب باشد.
گزارش مالی: این گزارش ممکن می باشد نامه ای از طرف مدیر مالی به مدیر عامل و هیات مدیره واحد دولتی باشد. این نامه یا متن توضیحی بایستی اظهار کننده الزامات قانونی و رویه ای مربوط به گزارش باشد. جنبه های با اهمیت وضعیت مالی و عملیات مالی واحد گزارشگری را به گونه مختصر برای حسابهای مستقل و گروه حسابها در کل مورد بحث قرار دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بخش مالی گزارش مالی جامع سالانه بایستی در برگیرنده مواد زیر باشد:
1-گزارش حسابرس
2- صورتهای مالی اساسی

3- صورتهای ترکیبی و انفرادی هر یک از حسابهای مستقل و گروه حسابها و جداول.
صورتهای مالی اساسی در بخش مالی گزارش مالی جامع سالانه شامل موارد زیر می باشد :
1- ترازنامه ترکیبی کلیه حسابهای مستقل، گروه حسابها و واحدهای وابسته
2- صورتهای ترکیبی در آمدها، مخارج و تغییرات در مازاد و حسابهای مستقل دولتی کلیه حسابهای مستقل و واحدهای وابسته.
3- صورت ترکیبی درآمدها، مخارج و تغییرات در مازاد حسابهای مستقل- بودجه واقعی- کلیه حسابهای مستقل عمومی و در آمد های اختصاصی.
4- صورت ترکیبی درآمدها، هزینه ها و تغییرات در سود تقسیم نشده ( ارزش ویژه) کلیه حسابهای مستقل سرمایه ای ( تجاری) و واحدهای وابسته.
5- صورت ترکیبی  جریان وجوه نقدکلیه حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)و واحدهای وابسته.
بخش آماری: علاوه بر بخش مقدمه و بخش مالی گزارش مالی جامع سالانه دارای بخشی به مقصود ارائه جداول و نمودارها برای نمایش داده های اقتصادی، اجتماعی، روندهای مالی و ظرفیت مالی دولت به تفضیل، برای رفع نیاز خوانندگان علاقمند به فعالیتهای واحد دولتی نیز می باشد.     بیانیه های هیات استانداردهای حسابداری دولتی ضرورت در نظر گرفتن مندرجات جداول برای ‌ارائه در گزارش مالی جامع سالانه را توصیه می­کند.( مهدوی ، 1388، 7)
2-1-15- اهداف گزارشگری دولتی
هدف کلی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی عبارت می باشد:

 • فراهم آوردن اطلاعات مالی سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی،سیاسی و اجتماعی وانجام وظایف پاسخگوئی و مباشرت.
 • 2ـ فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای ارزیابی عملکرد سازمانی مدیریت.(باباجانی،1389، 65)
  1 – Comprehensive annual financial report
  2 -The Letter of transmittal

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

 • دیدگاهتان را بنویسید