قسمتی از متن پایان نامه :

2-17 پیشینه ی پژوهش
پیشینه داخلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

خدادادی و همکاران(1391)  با بهره گیری از مدل‎ها‎ی پژوهش بارث، کرام و نلسون (2001) و دوره زمانی 5 ساله (90-1385) توانایی پیش بینی جریانات نقدی آتی با بهره گیری از جریانات نقدی و مؤلفه‎ها‎ی تعهدی سود‎ها‎ی گذشته را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیدند که مدل جریانهای نقدی و مؤلفه‎ها‎ی تعهدی سود قدرت پیش گویانه ی بهتری نسبت به مدل سود دارد. نتایج این مطلب را تأیید می‎کند که اضافه کردن مؤلفه‎ها‎ی تعهدی سود به مدل جریانهای نقدی باعث افزایش قدرت پیش گویانه ی این مدل می‎گردد.
حساس یگانه و دلخوش در سال (1391)، در پژوهشی «ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی با وجوه نقد و قیمت سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» را مورد مطالعه قرار دادند. کانون توجه ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد، بر موضوعاتی مانند هزینه سرمایه و جریانات وجوه نقد برای سهامداران قرار دارد. از مبانی اساسی در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی این می باشد که مدیران، مسوول ایجاد ارزش و حداکثر کردن ثروت سهامداران هستند. لذا می توان از وجوه نقد بعنوان معیاری برای اندازه گیری درجه تعهد و کارایی مدیران بهره گیری نمود و در واقع الگوی وجوه نقد قادر می باشد این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده می باشد. از آنجایی که می توان با معیار ارزش افزوده اقتصادی سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری نمود، پس می تواند معیار مناسبی برای سنجش کارایی عملیاتی شرکت محسوب گردد و آثار تصمیمات مدیریت بر قیمت سهام و سود تقسیمی شرکتها را با آن برآورد نمود. پس، در این پژوهش ارتباط سود نقدی و قیمت سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سـالهای
1379 الی 1390 مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن می باشد که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی هر سهم هیچگونه ارتباط معنی داری وجود ندارد، اما بین ارزش افزوده اقتصادی و قیمت سهام ارتباط معنی داری نظاره شده می باشد. در نتیجه ارزش افزوده اقتصادی می تواند برآورد کننده بهتری برای قیمت سهام باشد.
کمالی )1387)، به مطالعه «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته می باشد. دوره زمانی پژوهش مذکور بین سال‎ها‎ی 1379 تا 1386 بوده می باشد. وی در پژوهش خود به این نتیجه رسیده می باشد که میزان مدیریت سود در شرکت‎ها‎یی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکت‎ها‎یی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می‎گردند تفاوت  معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع می باشد که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که با در نظر داشتن تأثیر این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بوده اند. وی این چنین مطرح می‎کند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصت‎ها‎ی رشد و سرمایه گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه گذاری‎ها‎ی پرخطری رهنمون می‎کند که سود را دچار نوسان می‎کند و پس با بهره گیری از تکنیک‎ها‎ی مدیریت سود آن را هموار می‎نمایند اما زمانی که این شرکت‎ها‎ به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می‎شوند، بدهی‎ها‎ به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصت طلبانه مدیران اقدام کرده  و میزان آن را کاهش می‎دهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود می‎انجامد.
مشایخی وهمکاران، (1384)، در مقاله “تأثیر اقلام تعهدی اختیاری در مدیرت سود  شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عملیات به علت دستکاری واعمال نظر کمتر مدیریت، به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت به مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی ومدیریت سود و هچنین ارتباط بین اقلام تعهدی و وجوه نقد حاصل از عملیات پرداخته اند نتیجه پژوهش حاکی از آن می باشد که در شرکت‎ها‎ی مورد مطاله، مدیریت سود اعمال شده می باشد، و وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی به صورت معنی داری ارتباط معکوس  بایکدیگر دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید