مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

4-9- مطالعه اعتبار مدل
میزان اعتبار مدل های برآورد شده به میزان برقراری پیش فرض‌های لازم برای برآورد مدل می باشد مهم ترین این پیش فرض‌ها عبارتند از:

 • نرمال بودن باقیمانده‌ها
 • عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها
 • وجود ارتباط خطی و نداشتن نقاط پرت و تاثیر گذار
 • عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل
 • در این پژوهش با آزمون ها و نمودارهای تشخیصی برقراری پیش فرض ها مطالعه گردیده می باشد.

 • آزمون کلموگروف اسمیرنف
 • آزمون دوربین –واتسون ( مقادیرنزدیکبه 2 نشانگرعدمخودهمبستگیاست)
 • نمودارهای پراکنش (این نمودارها در پیوست ارایه شده می باشد)
 • برای مطالعه همخطی از آماره VIF ( عامل افزایش واریانس) بهره گیری شده می باشد اگر مقدار این آماره کمتر از 10 باشد حاکی از عدم همخطی ( همبستگی بین متغیرهای مستقل نباید باشد) می باشد. مقادیر این آماره در جداول مربوط به هر بخش ( آخرین ستون جدول ضرایب ) محاسبه و ارایه شده می باشد که در تمام موارد کمتر از 10 می باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  4-10- اختصار نتایج حاصل از فرضیه ها
  با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های ارائه‌شده، مشخص گردید که بین حساسیت سرمایه گذاری–جریاننقدیبامیزانمخارجسرمایهگذاری بلند مدت ارتباط همبستگی از نوع مستقیم (مثبت) هست. یعنی با افزایش میزان سرمایه گذاری در یک دوره زمانی حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نیز افزایش پیدا می­کند و بالعکس. با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ اول، مشخص گردید که حساسیت سرمایه گذاری–جریاننقدیدردرسالهایباجریاننقدی بالا و بیش سرمایه­گذار قوی تر از سال های با جریان نقدی پایین و کم سرمایه گذار می­باشد. نتایج بدست آمده با نتایج آرمن هاواکیمیان و گایان هاواکیمیان (2009) همخوانی دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ارتباط مثبت و معنی داری بین میزان مخارج سرمایه گذاری بلندمدت و میزان ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده فرصت های سرمایه گذاری دیده گردید. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در مورد شاخص های محدودیت مالی بدین ترتیب بود که حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی با شاخص های نسبت سود تقسیمی و اندازه شرکت دارای همبستگی معکوس (منفی) می­باشد که نتایج حاصله با نتایج فزاری، هوبارد و پترسن(1997)، وگت (1994)، اسلام و مزومدار (2002) و هاواکیمیان و تیتمن (2006) همخوانی دارد. همچنین حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی با شاخص KZ دارای ارتباط مستقیم (مثبت) می­باشد که با نتایج کاپلان زینگلاس (1997) همخوانی دارد. ارتباط بین متغیر وابسته (مخارج سرمایه­گذاری بلند مدت) با جریان های نقدی عملیاتی سال قبل بعنوان متغیر کنترلی مورد مطالعه قرار گرفت و نتیجه حاکی از همبستگی مستقیم (مثبت) بین مخارج سرمایه گذاری بلند مدت در سال جاری با جریان های نقدی عملیاتی سال ماقبل می­باشد که حاکی از تمایل مدیران برای سرمایه گذاری از محل وجوه تامین مالی شده از سال گذشته می­باشد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش


  دیدگاهتان را بنویسید