تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مطالعه اعتبار مدل فرضیه ­ها
میزان اعتبار مدل های برآورد شده به میزان برقراری پیش فرض‌های لازم برای برآورد مدل می باشد مهم­ترین این پیش فرض‌ها عبارتند از:
1-نرمال بودن باقیمانده‌ها : که در این پژوهش توسط آزمون کلموگوروف اسمیرنف مطالعه شده می باشد
2-همسانی واریانس: که در این پژوهش، نمودار باقیمانده پیش روی مقادیر، برآورد شده( نداشتن الگو در این نمودار نشان از همسانی واریانس می باشد این نمودارها در اعتبار سنجی مربوط به هر فرضیه در انتها فرضیه مربوط، ارایه شده می باشد).
3-عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها: که در این پژوهش از آزمون دوربین – واتسون ( مقادیر نزدیک به 2 نشانگر عدم خودهمبستگی می باشد) بهره گیری شده می باشد .
4-وجود ارتباط خطی و نداشتن نقاط پرت و تاثیر گذار : که توسط نمودارهای پراکنش آزموده   می­گردد.
5-عدم وجود هم­خطی بین متغیرهای مستقل: از همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد.
1-1-1-­ مطالعه نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
نرمال بودن باقیمانده­های مدل رگرسیونی یکی از فرض­های رگرسیونی می باشد که نشان­دهنده اعتبار آزمون­های رگرسیونی می باشد در ادامه با بهره گیری از آزمون کلموگروف- اسمیرنف نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته مطالعه شده می باشد. زیرا نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیمانده­های مدل(تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) می­انجامد. بنابراین نیاز می باشد نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل گردد تا در صورت مستقر نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال کردن آن­ها (مانند تبدیل کردن آن) اتخاذ نمود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می گردد.
H0 : داده­ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می­کند.
H1: داده­ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی­کند.
براساس محاسبات جدول (4-2) مقادیر احتمال برای متغیرهای وابسته به غیر از  بازده سهام بیش­تر از 05/0 می باشد برای تغییرات حجم برابر با 117/0، برای بازده عملیاتی برابر با 098/0، برای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برابر با 245/0 و برای بازدهی غیرعادی برابر با 101/0 می باشد پس فرض صفر( نرمال بودن متغیر) برای این متغیرها رد نمی­گردد یعنی توزیع این متغیرها مطابق پیش­بینی( شاخص­های چولگی و کشیدگی نزدیک به صفر) نرمال می باشد و اما برای نرمال کردن متغیر بازده سهام از تبدیل لگاریتمی بهره گیری شده می باشد که مقدار احتمال برای این متغیر برابر با  07/0 می باشد که نرمال بودن لگاریتم این متغیر را نشان می­دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید