قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- اهمیت مشکل
امروزه با در نظر داشتن تأثیر اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزینه ای، لزوم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی می باشد، بطوریکه روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی  بدلیل اینکه نسبت به سایر بخشها در این زمینه مطالعات و اقدامات عملی مناسب انجام نشده می باشد، در نظر داشتن این موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد. این مسأله در سطح دنیا و خصوصا کشورهایی که بخش آموزش خصوصی در آن فعال می باشد، بدلیل وجود رقابت بالا در ارائه خدمات بهتر و کسب متقاضیان بیشتر توام با هزینه های پایین تر، نمود بیشتری پیدا می کند. در کشور ما نیز بدلیل اینکه در چند سال اخیر بر اهمیت بکارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم شفاف سازی هزینه ها و منابع درآمدی بخشهای مختلف تاکید گردیده می باشد، در نظر داشتن این مسئله اهمیت زیادی دارد.بطوریکه در برنامه سوم توسعه نیز بر این موضوع تاکید زیادی شده می باشد. از طرف دیگر با بهره گیری و بکارگیری روشهای جدید هزینه یابی و خصوصا سیستم پیشنهادی، اطلاعاتی فراهم  می گردد که به واسطه آن می توان مدیریت علمی و برنامه ریزی منابع در دسترس و بهره گیری بهینه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد.
در حال حاضر جهت شناسایی هزینه ها و بهای تمام شده خدمات در بخش بهداشت ودرمان از سیستمها و روشهای متعددی بهره گیری می گردد. اما با در نظر داشتن ماهیت فعالیتهای آموزشی و پیچیدگی حجم فعالیتها و امکانات مورد نیاز برای انجام آن، لزوم بهره گیری از سیستمهای جدید، ضروری می باشد. پس بهره گیری و بکارگیری سیستم مناسبی که علاوه بر رفع و پوشش نواقص سایر سیستمهای هزینه یابی، زمینه های تصمیمگیری مناسبی را برای مدیران و بهره گیری کنندگان از اطلاعات قیمت تمام شده و هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان را فراهم کند، امری اجتناب ناپذیر بوده و بایستی به آن توجه خاصی مبذول گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
3-1-نحوه برخورد با مشکل

یکی از معضلات اساسی موجود بیشتر سازمانهای دولتی و خصوصی کشور، شیوه بکارگیری و بهره گیری از روشهای هزینه یابی و اطمینان از بکارگیری این روشها در تهیه وفراهم کردن اطلاعات مناسب درتصمیم گیریها می باشد.اهمیت این مشکل زمانی بیشتر می گردد که قوانین موجود در کشور، خصوصاً قوانین مالیاتی و حسابرسی همواره نتوانسته می باشد همگام با سیستمهای جدید هزینه یابی رشد و توسعه پیدا کنند.به علاوه، ضعف دانش نظری و تئوری روشهای نوینهزینه یابی نیز در بین مدیران مؤسسات دولتی و خصوصی نیز به عنوان یک کمبود اساسی، مشهود می باشد. این مشکل در بین مؤسسات خدماتی بدلیل اینکه بیشتر عناصر تشکیل دهنده آن،فعالیتهای نیروی انسانی می باشد و خروجی آن تا حد زیادی قابل نظاره نمی باشد، بیشتر هست. در مورد بخش بهداشت ودرمان کشور که هدف اصلی از ایجاد آن، ارائه خدمات به جامعه می باشد، این مشکل نمود بیشتری پیدا می کند.پس سیستمهای هزینه یابی بایستی طوری طراحی شوند تا ضمن دستیابی به اهداف اصلی ایجاد آنها،دسترسی به اطلاعات مناسب را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم سازند. پس برای برخورد با نارسایی های موجود از دو جنبه می توان اقدام نمود، بخشی از این نارساییها مربوط به ضعف مبانی تئوری و نظری سیستم های جدید هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان کشور می باشدکه این مسأله از طریق هم اندیشی صاحبنظران علمی و دانشگاهی با مطالعه و پژوهش قابل حل می باشد و بخشی دیگر از معضلات، مربوط به کمبود و ضعف قوانین و مقررات موجود می باشد که آن نیز ازراه حلهای قانونی قابل حل و رفع می باشد.البته در اجرا و پیاده سازی سیستم های جدید علاوه بر دانش نظری بالا،وجود نیروهای آموزش دیده وفرهنگ سازی مناسب برای اجرای سیستمهای جدید نیز لازم و ضروری می باشد که این موضوع نیز از طریق آموزش قابل انجام می باشد. به علاوه با در نظر داشتن اینکه سیستم حسابداری دانشگاهها نیز بر اساس روش حسابداری دولتی وضع شده می باشد، طبقه بندی هزینه ها در آن تا حدودی با عملیات هزینه یابی و گروه بندی هزینه ها برای محاسبه بهای تمام شده خدمات و خصوصا سیستم پیشنهادی متفاوت می باشد که این موضوع نیز با مراجعه به اطلاعات و عملیات تفصیلی حسابهای مالی در طول دوره مورد نظر قابل حل خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید