قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2- اصول وضع مالیات
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، چهار قاعده کلی برای مالیات ها اظهار نموده می باشد. این قواعد  که به قواعد چهارگانه آدام اسمیت معروف شده می باشد به توضیح زیر می باشد:
1-  عدالت: بدین معنی که مالیات ها بایستی عادلانه باشد و مقصود از عادلانه بودن مالیات، تناسب آن با توانایی پرداخت مالیات دهندگان می باشد.
2- سهولت: بدین معنی که مالیات ها بایستی در مناسب ترین موقع و بر حسب مساعد ترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان حداقل ناراحتی و مزاحمت را ایجاد کند.
3- اطمینان: مالیات بایستی کاملاً محرز و مسلم بوده و مقدار مالیات و زمان پرداخت و طریقه پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملاً معلوم باشد. هیچ یک از امور مربوط به مالیات به نظر و به داخواه مامورین مالیاتی واگذار نشود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- صرفه جویی: بدین معنی که مخارج وصول مالیات حتی المقدور به حداقل تقلیل داده گردد.
 علاوه بر قواعد چهارگانه آدام اسمیت در مورد مالیات، اثر اقتصادی و اجتماعی آن نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد: (مهر پوران1387)
1-  اثرات اقتصادی: مالیات نباید مانع تولید ثروت و فعالیت های اقتصادی گردد. مالیات از ثروت و درآمد اشخاص وصول می گردد. اگر مالیات به امورات اقتصادی آسیب زننده باشد، در واقع اساس درآمدهای مالیاتی را از بین می برد. بعلاوه دولت می تواند به وسیله اهرم مالیاتی بعضی از منابع و فعالیت های اقتصادی را مورد تشویق و طرفداری قرار دهد.

2- اثرات اجتماعی: مقصود نتایجی می باشد که از وضع، وصول و خرج مالیات در وضع نسبی درآمد طبقات مختلف جامعه حاصل می گردد. پس وصول و خرج درآمدهای مالیاتی دارای اثرات مهم اجتماعی می باشد و بایستی پیامد آن افزایش رفاه اجتماعی باشد.
امروزه بدلیل افزایش تأثیر دولت در اقتصاد و رشد بخش عمومی چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته در تنظیم نظام مالیاتی مطلوب بایستی به اصول دیگری توجه گردد که عبارتند از:
الف) بازدهی مالیاتی: نظام مالیاتی بایستی طوری تنظیم گردد که در مجموع بتواند مولد در آمد کافی برای تامین مخارج دولت باشد.
ب) انعطاف پذیری: در یک نظام مالیاتی مطلوب بایستی بتوان بدون ایجاد اشکالات و تاثیرات شدید اقتصادی تجدید نظر و اصلاحات انجام داد. همچنین نظام مالیاتی بایستی در شرایط مختلف اقتصادی انعطاف‎پذیر باشد. یعنی درشرایط رونق اقتصادی درآمد مالیاتی بیشتر کسب کند و در وضعیت رکود اقتصادی بار کمتری به اشخاص تحمیل کند.
پ) تنوع منبع مالیاتی: در یک نظام مالیاتی مطلوب بایستی مالیات ها از منابع مختلفی اخذ گردد. اگر چنانچه مالیات از منابع متنوع کسب گردد، نوسان احتمالی یکی از این منابع تاثیر چندانی در کل درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد داشت. اما اگر منبع درآمدهای مالیاتی محدود باشد با کوچکترین تغییر در منبع مالیاتی نوسانات شدیدی در درآمدهای دولت به وجود خواهد آمد.
ت) اصل ساده و قابل فهم بودن مالیات ها: یک نظام مالیاتی بایستی به صورتی تدوین گردد که کلیه قوانین و مقررات مربوط به آن به صورت شفاف و عاری از ابهام و قابل تفسیر بودن باشد.
ث) حداقل بار اضافی: یک نظام مالیاتی کارامد بایستی در مجموع به صورتی طراحی گردد که دارای کمترین آثار زیان بخش اقتصادی باشد.
ج) سازگاری با سایر اهداف اقتصادی: نظام مالیاتی بایستی با سایر اهداف اقتصادی مورد نظر، سازگار باشد.
چ) ضمانت اجرای: نظام مالیاتی مطلوب بایستی بتواند با برخورداری از کادر اجرایی قوی و کارامد و همچنین قوانین و مقررات لازم نسبت به جمع آوری مالیات اقدام نماید.
ح) شرایط فرهنگی و اجتماعی: در طراحی نظام مالیاتی می بایستی به شرایط قانونی، فرهنگی و اجتماعی کشور از یک سو و مقررات کشورهای طرف معامله خارجی از سوی دیگر عنایت کافی گردد تا بدین ترتیب تا حدی از فرار سرمایه به خارج از کشور جلوگیری گردد.
خ) توجه سیستمی: در طراحی نظام مالیاتی بایستی توجه منظم و سیستمی وجود داشته باشد و توجه گردد که اصلاح این نظام با سایر تصمیمات متخذه جهت تعدیل ساختاری متناسب گردد. در نظام مالیاتی نیروی انسانی، تجهیزات، ابزار و وسایل کار، امکانات مالی و تکنولوژیکی و سیستم اطلاعاتی سازمان ذیربط از اجزاء مهم منابع سیستم به شمار می رود. (1388 موحد).

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید