قسمتی از متن پایان نامه :

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها
پردازش داده­ها در پژوهش حاضر در سه سطح 1) تحلیل­های تک متغیره؛ 2) تحلیل­های دو متغیره؛ و 3) تحلیل­های چند متغیره انجام می­گردد. در قسمت اول متغیرها به صورت منفرد مورد مطالعه قرار می­گیرند و روابط بین آن­ها مد نظر نیست. در این بخش شاخص­های مرکزی و پراکندگی محاسبه می­گردد تا تصویری کلی از جامعه مورد مطالعه به دست آید. سپس برای تحلیل­های دو متغیره با در نظر داشتن نوع متغیرها و همچنین ارتباط آن­ها از نظر استقلال و عدم استقلال آزمون­های پارامتریک و ناپارامتریک مناسب انتخاب می­گردد. در این بخش زیرا تمامی متغیرهای پژوهش دارای مقیاس رتبه­ای از نوع چند ارزشی می­باشد، لذا آزمون مناسب برای تعیین استقلال و عدم استقلال متغیرها آزمون همبستگی پیرسون می­باشد. درنهایت نیز برای بخش سوم و تحلیل­های چند متغیره پنل دیتا ( برازش مدل ) انجام خواهد گردید.
به بیانی دیگر تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در این پژوهش با بهره گیری از نرم­افزار EVIOWS و SPSS انجام گرفته­می باشد. آزمون­های آماری مورد بهره گیری در این پژوهش به توضیح زیر می باشد:
3-9-1- آزمون کولموگروف اسمیرنوف یا جاک برا با بهره گیری از نرم­ افزار SPSS

 برای اینکه بدانیم توزیع کدامیک از متغیرهای پژوهش نرمال می باشد از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بهره گیری کرده­ایم. آزمون کولموگروف اسمیرنوف روش ناپارامتری ساده­ای برای تعیین همگونی اطلاعاتی تجربی باتوزیع­های آماری منتخب می باشد، آزمون کولموگروف اسمیرنوف روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع فراوانی مشاهدات جمع آوری شده می باشد.

این آزمون برای گرفتن مجوز لازم جهت بهره گیری از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون برمتغیر­های پژوهش اعمال می­گردد تا نرمال بودن اطلاعات اثبات گردد.

3-9-2- آزمون ضریب همبستگی با بهره گیری از نرم­افزار EVIOWS

 برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر موردبررسی پژوهش از معیار همبستگی بهره گیری شده می باشد. تحلیل همبستگی ابزار آماری می باشد که به وسیله آن می­توان درجه ارتباط خطی دو متغیر را اندازه گیری نمود. همبستگی را به گونه معمول با تحلیل رگرسیون به کار می­برند.
همبستگی معیاری می باشد که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر بهره گیری می­گردد. معیار همبستگی شامل دو شاخص ضریب تعیین و ضریب همبستگی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند
سوالات اصلی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
سوالات فرعی پژوهش:

  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟