مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

8-1- تعاریف واژگان
1-8-1- قدرت بازار تولید
اندازه گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف اعم از کشاورزی و صنعتی، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده می باشد. زیرا که وجود هر نوع ساختار متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی میتواند بر روی میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر بسزایی داشته باشد.
در متون اقتصادی از قدرت بازار به عنوان توان عوامل بازار در تاثیرگذاری بر قیمت کالا در بازار (در جهت کسب منافعی بیشتر از شرایط رقابت کامل) دانسته می گردد. پس از این زاویه بلافاصله می توان این نتیجه را استنتاج نمود که قدرت بازار تنها به قدرت عرضه کننده محدود نمی گردد بلکه در شرایطی تقاضاکنندگان نیز دارای قدرت بازار می شوند. به گونه کلی مهم ترین هدف و دستاورد تشکیل بازار و در شکل بهینه آن بازار رقابت کامل (فارغ از نوع کالا و خدماتی که در بازار عرضه خواهد گردید) را می توان به صورت زیر برشمرد:
۱- تخصیص بهینه منابع
۲- تولید با کم ترین هزینه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

۳- توزیع متناسب و معقول منابع (بین تولید کننده و مصرف کننده)
این اهداف، آرمان یک بازار رقابت کامل به شمار می رود. اما امید به تحقق این اهداف در اثر مکانیزم بازار مستلزم تحقق شرایطی می باشد که بعضی از آنها به مرحله قبل از تشکیل بازار و بعضی دیگر نیز فعالیتهایی می باشد که به گونه مستمر بایستی مورد توجه قرار گیرد.

2-8-1- رقابت صنعت
تعداد شرکت ها در صنعت، یکی از عوامل اصلی که شدت رقابت در یک صنعت را می سازد تعداد شرکت ها در یک بخش می باشد. (پورتر[1]،1980) که در آن تعداد زیادی از شرکت ها در صنعت،  رقابت را بزرگ می کنند.( کوهل و بالاکریشنان [2] 2011) استدلال می کند از آنجائی که شرکت ها در یک صنعت نه فقط برای سودهای اقتصادی رقابت می کنند بلکه برای منابع مالی از بازارهای سرمایه،  تعدادی از شرکت ها در یک صنعت رقابت را برای بودجه ی محدودی انعکاس می دهند. با وجود رقابت بیشتر،  آنها فرض می کنند شرکت ها در صنایع بسیار پر جمعیت،  کیفیت بالاتری از اطلاعات را ارائه خواهند نمود و از این رو مدیریت سود کمتر خواهد گردید. یک استدلال مخالف بر اساس شواهدی هست مبنی بر این که مدیران سودقبل از عرضه ی سهام فصلی،  عرضه عمومی اولیه و جمع آوری و تامین مالی سهام را بالا می برند (ونی و اریکسن[3] ،1999، توهه و همکاران ،1998) این مسئله حاکی از آن می باشد که هرچه رقابت برای سرمایه های خارجی بیشتر باشد. از این رو مدیریت سود بیشتر خواهد گردید. بنابر نظر (کرمرز و همکاران ،2008)،  ما  را به کار می گیریم که در آن N به عنوان شاخص جایگزین برای صنعت،  تعداد شرکت ها در یک صنعت می باشد.
3-8-1- مدیریت سود
شیپر ( 1989) در تعریف مدیریت سود گفته می باشد :
« مدیریت سود ، دخالت عمومی در فرایند گزارشگری مالی خارجی با قصد به دست آوردن سود می باشد »
هیلی و والن ( 1999) مدیریت سود را این چنین تعریف کرده اند :
« مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای  شخصی خود در گزارشهای مالی بهره گیری کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی ، دستکاری می نمایند . این هدف به قصد گمراه کردن بعضی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تاثیر بر نتایج قرارداهایی می باشد که انعقاد آن منوط به دستیبابی به سود شخصی می باشد »
در ادبیات حسابداری ارائه تعریف روشن از مدیریت سود مشکل می باشد زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد . تقلب مالی ، حذف یا دستکاری عمومی واقعیات اصلی یا داده های حسابداری می باشد که در کنار سایر داده های موجود ، باعث تغییر در قضاوت و تصمیم گیری بهره گیری کننده از داده ها خواهد گردید . بطور کلی « مدیریت سود » بر اثر گذاری سود شرکت ، بنحوی که منابع و خواسته های شرکت و مدیران آن را بر آورده نماید ، تعریف می گردد .
[1] Porter
[2] Cohen and  Balakrishnan
[3] Wany And Erikson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش: