مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2- اختصار پژوهش
بی شک از آنجا که سرمایه انسانی ، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را تشکیل می دهد حوزه های مدیریت و حسابداری مستلزم ایجاد زمینه های لازم و متناسب با این سرمایه عظیم جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده می باشد و تنها اقدام موثر در این راه ، آشنایی مدیران حسابداری با منابع انسانی ، ضرورت این منابع و تخصصی کردن مدیریت و همچنین گزارشگری صحیح آن از طریق حسابداری می باشد.
اهداف پژوهش فوق عبارتند از : با در نظر داشتن اینکه اطلاعات مربوط به حسابداری منابع انسانی در بسیاری از شرکت ها مهمترین و عمده ترین هزینه ی این گونه سازمان ها می باشد پس نمی توان به راحتی از این نوع اطلاعات گذشت و از آن صرفه نظر نمود
1- هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت می باشد.
2- دیگر هدف این پژوهش مطالعه مقایسه ای تاثیر سایر اطلاعات نسبت به اطلاعات حسابداری منابع انسانی می باشد.
روش پژوهش در پژوهش فوق عبارتند از : پژوهش حاضر از لحاظ روش، از نوع پژوهش توصیفی می باشد . ازمیان انواع پژوهش های توصیفی از نوع پژوهش همبستگی می باشد زیرا ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مطالعه می گردد  . پژوهش توصیفی آن چیز که که هست بدون دخل وتصرف توصیف وتفسیر می کند. درتحقیق همبستگی ، هدف اصلی آنست که مشخص گردد آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی  هست و اگر این ارتباط هست اندازه و شدت آن به چه میزان می باشد . روش جمع آوری مورد بهره گیری میدانی بوده و ابزار گرد آوری اطلاعات ، داده های مالی موجود در بورس اوراق بهادار ایران می باشد.بطورکلی این پژوهش از جهت هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد وازجهت روش استنتاج ازنوع توصیفی می باشد و همه جامعه مورد مطالعه قرار می گیردواز جهت طرح پژوهش از نوع پس رویدادی می باشد.
جامعه آماری پژوهش عبارتند از  کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس ایران می باشند و نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک و براساس معیارهای زیر انتخاب می گردد:

 • ازسال1387تا1390 دربورس حضور داشته باشند.
 • سال مالی آنها به پایان اسفند ختم شده باشد.
 • شرکت بین سال های1387 تا 1390 وقفه عملیاتی نداشته باشد.
 • اطلاعات شرکت مربوط به متغیرها موجود باشد.
 • با در نظر داشتن شرایط فوق تعداد 94 تا شرکت پذیرفته شده در بورس ایران بعنوان نمونه انتخاب شده بودند تا اطلاعات مرتبط با فرضیه ها از طریق این شرکت ها جمع آوری گردد.
  با در نظر داشتن شرایط فوق تعداد 94 تا شرکت پذیرفته شده در بورس ایران بعنوان نمونه انتخاب شده بوداند تا اطلاعات مرتبط با فرضیه ها از طریق این شرکت ها جمع آوری گردد.
  در این پژوهش برای جمع آوری داده های مرتبط با صورت های مالی اساسی شرکت ها از طریق نرم افزار ره آورد جدید 3 جمع آوری نموده و اطلاعات مرتبط با هزینه منابع انسانی را از طریق طرح سوالاتی که مرتبط با هزینه منابع انسانی بوده و تکمیل کردن آن سوالات از طریق صورت های مالی شرکت ها ، اقدام به تهیه اطلاعات منابع انسانی نموده ایم.
  در ادامه برای آزمون فرضیه ها آغاز اطلاعات آمار توصیفی ارائه گردیده می باشد و با در نظر داشتن کمی بودن اطلاعات نیازی به آزمون نرمال بودن داده ها نمی باشدو آزمون فرضیات از طریق آزمون همبستگی به مطالعه متغیر ها پرداخته که نتایج آن در قسمت بعدی ارائه می گردد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:
  سوال اصلی پژوهش

 • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
 • سوالات فرعی پژوهش
  2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
  3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
  4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟


  دیدگاهتان را بنویسید