قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه
در این فصل، پس از این که روش پژوهش خود را مشخص کرده و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری گردید، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسب، داده‌های جمع‌آوری شده را دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل نماییم و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله از پژوهش هدایت شده‌اند، مورد آزمون قرار دهیم.
این فصل به تحلیل آماری داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها در مورد شرکت های نمونه اختصاص دارد. تحلیل­های آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی می­باشند. در سطح توصیفی با بهره گیری از نمودارهای آماری و آماره های اختصار مانند میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر، چولگی و کشیدگی به توصیف نمونه ی پژوهش پرداخته ایم.در سطح استنباطی، با بهره گیری از روش های آماری اظهار شده در فصل قبل، تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش در راستای رد یا قبول فرضیه ها انجام شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی بهره گیری می گردد. در روش های توصیفی، کوشش بر آن می باشد تا با ارایه ی جداول و بهره گیری از شاخص های آماری مرکزی و پراکندگی به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته گردد تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روش های آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها بهره گیری می‌کنیم.
4-2- یافته های توصیفی
در روش‌های توصیفی، کوشش بر آن می باشد تا با ارائه جداول و بهره گیری از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته گردد تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.
متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری متغیرها در جدول (4-1) و آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول (4-2) و (4-3) آورده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سئوال اصلی
سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟
سئوالات فرعی:

  • بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید