قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج حاصل نشان می دهد به روش پس رونده طی 7 مرحله صورت گرفته می باشد. بطوریکه در مرحله آخر متغیرهای x1,x2,x3,x4,x7,x11,x12 و x14 بعنوان متغیرهای نهایی در مدل انتخاب شده اند. بطوریکه سطح معنی داری آماره های Wald برای ضرایب متغیر های مذکور کمتر از 0.05 می باشد ، این به آن معنی می باشد که فرض صفر فوق برای متغیر های مذکور رد می گردد و لذا ضرایب مزبور معنی دار هستند .
به این ترتیب شکل کلی تابع لاجیت بدست آمده به روش پیش رونده، به صورت زیر می باشد :
ـ تفسیر ضرایب
نسبت سود خالص به فروش شرکت
این ضریب نشان دهنده آن می باشد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود خالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به گونه متوسط 0.43 افزایش خواهد پیدا نمود. بعبارتی اگر نسبت سود خالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به گونه متوسط 1.546 درصد افزایش خواهد پیدا نمود.
نسبت سود ناخالص به فروش شرکت
این ضریب نشان دهنده آن می باشد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود ناخالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به گونه متوسط 0.41 واحد کاهش خواهد پیدا نمود. بعبارتی اگر نسبت سود ناخالص به فروش شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به گونه متوسط 0.661 درصد افزایش خواهد پیدا نمود.
بازده دارایی های شرکت
این ضریب نشان دهنده آن می باشد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر بازده دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به گونه متوسط 0.077 واحد افزایش خواهد پیدا نمود. بعبارتی اگر بازده دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به گونه متوسط 1.08 درصد افزایش خواهد پیدا نمود.
بازده حقوق صاحبان سهام
این ضریب نشان دهنده آن می باشد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به گونه متوسط 0.007 واحد افزایش خواهد پیدا نمود. بعبارتی اگر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به گونه متوسط 1.007 درصد افزایش خواهد پیدا نمود.
نسبت آنی
این ضریب نشان دهنده آن می باشد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت آنی شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به گونه متوسط 4.24واحد افزایش خواهد پیدا نمود. بعبارتی اگر نسبت آنی  شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به گونه متوسط 70.035 درصد افزایش خواهد پیدا نمود.
گردش مجموع دارایی های  شرکت
این ضریب نشان دهنده آن می باشد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر گردش مجموع داریی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به گونه متوسط 0.22 واحد افزایش خواهد پیدا نمود. بعبارتی اگر گردش مجموع دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به گونه متوسط 1.248 درصد افزایش خواهد پیدا نمود.
 

نسبت بدهی به دارایی های شرکت
این ضریب نشان دهنده آن می باشد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت بدهی به دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به گونه متوسط 0.81 واحد افزایش خواهد پیدا نمود. بعبارتی اگر نسبت بدهی به دارایی های  شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به گونه متوسط 2.247 درصد افزایش خواهد پیدا نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نسبت سود ناخالص به هزینه مالی شرکت
این ضریب نشان دهنده آن می باشد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط ، اگر نسبت سود ناخالص به هزینه مالی شرکت یک ریال افزایش یابد لگاریتم نسبت شانس به نفع عدم ورشکستگی به گونه متوسط 1.072 واحد افزایش خواهد پیدا نمود. بعبارتی اگر نسبت سود ناخالص به هزینه مالی شرکت ها یک ریال افزایش یابد احتمال سالم ماندن شرکت به گونه متوسط 1.072 درصد افزایش خواهد پیدا نمود.
4ـ 3ـ3ـ گزینش الگوی مناسب با بهره گیری از رگرسیون لجستیک جهت برازش مدل:
4ـ3ـ3ـ1ـ معنی داری و نکویی برازش مدل
پس از برآورد ضرایب متغیرهای مستقل مدل و نیز مطالعه معنی داری هریک، در اینجا به مطالعه معنی داری کل مدل رگرسیون و میزان نکویی برازش آن می پردازیم . ارزیابی کل الگوهای پژوهش با بهره گیری از آماره هاسمر و لمشو و شاخص های R2 کاکس ـ اسنیل و R2 نیگل کرک بهره گیری می گردد. بطوریکه نتایج حاصل برای هر یک از سه مدل برازش شده به ترتیب در جدول 4ـ7 ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار