قسمتی از متن پایان نامه :

برآورد اهمیت یکی از مهمترین تصمیماتی می باشد که حسابرس بر مبنای قضاوت حرفه ای خود اتخاذ می کند. اهمیت ارتباط معکوس با خطر حسابرسی و حدود آزمونها (حجم شواهد حسابرسی ) دارد و پس عاملی تعیین کننده در تهیه بودجه حسابرسی می باشد. مبلغ اهمیت بر اساس متوسط جمع داراییها و فروش/ درآمد و بر اساس سطح اهمیت محاسبه می گردد.
در صورت وجود اقلام پایاپای شده در ترازنامه یا درآمدهای عمده دیگری در صورت سود و زیان، آن اقلام بایستی به جمع داراییها و فروش (یا درآمد اصلی واحد مورد رسیدگی) افزوده و بر این پایه اهمیت برآورد می گردد.
تخصیص اهمیت به مانده حسابهای مندرج در ترازنامه و حسابهای اصلی سود و زیان با هدف تعیین اشتباه قابل تحمل در هر یک از حسابهای مزبور انجام می گردد. اشتباه قابل قبول یکی از اجزای تشکیل دهنده فرمول مربوط به تعیین تعداد نمونه برای اجرای آزمونهای محتواست. تخصیص اهمیت به مانده حسابها به توضیح زیر انجام می گردد: (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

 • مجموع اهمیت تخصیص یافته به حسابها (اقلام مندرج در ترازنامه و سود و زیان ) معادل سه برابر مبلغ اهمیت محاسبه شده می باشد. برای مثال، در صورتی که مبلغ اهمیت برآورد شده معادل 20 میلیون ریال باشد، مجموع اهمیت تخصیص یافته به حسابها معادل 60 میلیون ریال خواهد بود.
 • تخصیص اهمیت به میزان سه برابر مبلغ اهمیت، در شرایط عادی صورت می پذیرد. در موارد خاصی که حسابهای اصلی و عمده( از قبیل بدهکاران تجاری، موجودی مواد و کالا، بستانکاران تجاری، فروش و خرید که معمولاً مشمول نمونه گیری قرار می گیرد ) مبلغ قابل ملاحظه ای را تشکیل ندهد یا به دلایلی حسابرس تصمیم بگیرد آنها را صد در صد رسیدگی کند، به تشخیص حسابرس، اهمیت تخصیص یافته به میزانی کمتر از سه برابر اهمیت کاهش خواهد پیدا نمود.

  1. تخصیص مبلغ اهمیت در دو مرحله و با در نظر داشتن عوامل زیر انجام می گردد:
  2. در مرحله اول، اهمیت قابل تخصیص به مانده حسابها تنها بر اساس اندازه نسبی مانده هر حساب، تسهیم و اختصاص داده می گردد.
  3. در مرحله دوم، مبلغ تخصیص یافته اولیه به هر مانده با در نظر گرفتن مجموعه عوامل زیر تعدیل می گردد:
  4. به حسابهایی که حسابرسی آن مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتر می باشد، اهمیت( اشتباه قابل تحمل) بیشتری اختصاص داده می گردد و در نتیجه، تعداد نمونه ها کاهش می یابد. مثلاً در شرایطی که حسابرسی حسابهای دریافتنی نسبت به حساب موجودی کالا دشوارتر و در نتیجه پرهزینه تر باشد، مبلغ اهمیت ( اشتباه قابل تحمل) بزرگتری به مانده حسابهای دریافتنی تخصیص داده می گردد.
  5. در حسابهایی که انتظار وجود تحریف در آن بیشتر می باشد، اهمیت کمتری تخصیص داده می گردد.این امر موجب می گردد که تعداد نمونه های انتخاب شده برای آزمونهای محتوا افزایش یابد. انتظار تحریف از عواملی زیرا کنترلهای داخلی، ماهیت حساب و تحریفهای کشف شده در سال قبل تأثیر می پذیرد.
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  7. تمامی مبلغ اهمیت به یک حساب تخصیص داده نمی گردد و حداکثر مبلغ اهمیت تخصیص یافته به هر حساب معادل 60% اهمیت برآوردی در سطح صورتهای مالی در نظر گرفته میشود.
  8.  

   2-5-3-7)تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی  🙁 AAR )
   خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر اینکه حسابرس نسبت به صورتهای مالی حاوی اشتباه و یا تحریف بااهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهارکند. خطر قابل پذیرش حسابرسی میزانی از خطر مزبور می باشد که حسابرس حاضر به پذیرش آن می باشد.
   خطر قابل پذیرش حسابرسی ارتباط ای معکوس با سطح اطمینان دارد؛ یعنی، هنگامی که حسابرس خطر قابل پذیرش حسابرسی را کاهش می دهد، این امر به معنای تمایل حسابرس به تأمین سطح اطمینان بیشتر نسبت به نبود اشتباه و یا تحریف در صورتهای مالی می باشد. به اظهار دیگر، خطر قابل پذیرش حسابرسی و سطح اطمینان مکمل یکدیگرند؛ یعنی، خطر قابل پذیرش حسابرسی به میزان 5 درصد به منزله سطح اطمینان حسابرسی 95 درصد می باشد.
   تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی در مرحله برنامه ریزی، با هدف تدوین رویکرد موثر حسابرسی و تعیین حجم عملیات حسابرسی ( موثر بر بودجه انجام کار ) صورت می پذیرد. در تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی، علاوه بر خطرگریزی حسابرس، عواملی زیرا موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد: (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

  9. گستردگی بهره گیری کنندگان صورتهای مالی و میزای اتکای آنان بر این صورتها.
  10. احتمال بروز معضلات حاد مالی و نقدینگی در واحد مورد رسیدگی در دوره پس از صدور گزارش حسابرس.
  11. ترکیب مشتریان هر حسابرس یا موسسه حسابرسی.
  12.  

   خطر قابل پذیرش حسابرسی (AAR ) برای شرکتهای مختلف، در سازمان حسابرسی به توضیح زیر تعیین می گردد. بدیهی می باشد هر موسسه حسابرسی با در نظر داشتن خطرگریزی، نوع و ترکیبات مشتریان و … می تواند خطرقابل پذیرش را به گونه ای مناسب، برای موسسه خود تعیین کند.
    

   خطر قابل پذیرش حسابرسی
   ـــــــــــــــــــــــــــــ

   بانکها                                                                                         5 تا 8
   شرکتهای پذیرفته شده در بورس                                                           5 تا 8
   شرکتهای تحت پوشش نهادهای انقلاب                                                  5 تا 8
   سایر شرکتهای دولتی                                                                       5 تا 8
   شرکتهای سرمایه گذاری                                                                    5 تا 8
   شرکتهای تحت پوشش بانکها                                                             7 تا 10
   شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی
   صنایع ایران و سازمانهای صنایع ملی ایران                                              7 تا 10
   شرکتهای خصوصی                                                                        9 تا 13
    

    

   2-5-3-8)برآورد اولیه از خطر عدم کشف 🙁TDDR )
   خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات یعنی خطر اینکه آزمونهای جزئیات و در نتیجه، شواهد حسابرسی گردآوری شده، اشتباهات و یا تحریفهای بااهمیت موجود در مانده حسابها یا گروههای معاملات را کشف نکند. خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات با بهره گیری از ارتباط زیر تعیین می گردد: (دستورالعمل حسابرسی، 1385)
   TDDR = AAR / (IR × CR × APR)
   TDDR = خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات
   AAR   = خطر قابل پذیرش حسابرسی
   IR        = خطر ذاتی
   CR      = خطر کنترل اولیه – برآورد شده بر مبنای شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی
   APR    = خطر مطالعه های تحلیلی مقدماتی

   سوالات یا اهداف پایان نامه :

    

  13. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
  14. آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
  15. آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
  16. آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
  17. [1] – Budgeted hours


  دیدگاهتان را بنویسید