شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا
به مقصود آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا از آزمون  Jarque-Beraاستفاده می گردد. اگر احتمال آماره کمتر از 5% باشد(prob<0/05)، فرضیه  مبنی بر نرمال بودن جمله خطا و متغیر وابسته رد می گردد. برای نرمال سازی متغیر وابسته از تبدیل جانسون(Johnson ) در نرم افزار Minitab بهره گیری شده می باشد که تابع تبدیل متغیر وابسته در نمودار (4-1) ارائه شده می باشد. همانطور که در نمودار (4-1) نظاره می گردد احتمال آماره داده های اولیه کمتر از 005/0 می باشد(prob<0/05) که حاکی از نرمال نبودن متغیر وابسته می باشد.
4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده
در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا بهره گیری شده می باشد. در این روش برای انتخاب از بین دو مدل ترکیبی(pool) و مدل اثرات ثابت از آزمونی تحت عنوان چاو(chow) که به آن آزمون تغییرات ساختاری نیز می گویند بهره گیری می گردد. در مدل اثرات ثابت هر یک از مولفه‌ها یک مقدار ثابت مخصوص به خود دارد و به دلیل آنکه برای کار کردن با هر یک از این مقادیر ثابت، یک متغیر مجازی در نظر گرفته می گردد، تخمین زن اثرات ثابت، تخمین زن متغیرهای مجازی حداقل مربعات[1](LSDV)  نیز نامیده می گردد. آزمون چاو یک آزمون تساوی بین مجموعه ای از ضرایب در یک رگرسیون خطی می باشد.
4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به مدل پژوهش

همانطور که ملاحظه می گردد، نتایج آزمون چاو حاکی از انتخاب مدل اثرات ثابت برای فرضیه ها می باشد. حال بایستی مدل اثرات ثابت پیش روی مدل اثرات تصادفی آزمون گردد. برای این کار از آزمون هاسمن بهره گیری می گردد. برای انجام آزمون هاسمن، آغاز بایستی مدل اثرات تصادفی – زمانی را برآورد کنیم.
[1] Least Squares Dummy Variable Regression


دیدگاهتان را بنویسید