مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8-6- فرض‌های اساسی رگرسیون
در صورتی محققی می‌تواند از رگرسیون بهره گیری نماید که شرایط زیر محقق شده باشد:
1- میانگین جمله خطاها مساوی صفر می باشد. : معنی این فرض آن می باشد که عوامل تشکیل‌دهنده خطاها، اثرات مثبت و منفی خود را طوری بر جای می‌گذارند که متوسط مقادیر جمله خطاها برابر صفر گردد.
2- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال می باشد: فرض بر آن می باشد که توزیع متغیر به نحوی می باشد که پراکندگی آن در مجاورت میانگین حداکثر بوده و هر چه از میانگین دورتر شویم در سمت راست و چپ آن به یک نسبت کاهش می‌یابد؛ در نتیجه توزیع رنگی شکل می باشد.
3- جمله خطاها در مشاهدات مختلف ناهمبسته می‌باشد. : اگر این فرض نقض گردد با مسئله‌ای موسوم به خودهمبستگی مواجه خواهیم بود. بطور کلی هرگاه جمله خطاها از نظم خاصی پیروی کنند فرض ناهمبسته بودن جمله خطاها نقض شده، خودهمبستگی مثبت، منفی یا تلفیقی از خودهمبستگی مثبت و منفی را خواهیم داشت.

4- واریانس جمله خطاها همگی برابر عدد ثابتی مانند  هستند: هرگاه فرض اخیر نقض گردد با مسئله‌ای موسوم به نابرابری واریانس‌ها مواجه خواهیم بود.
5- جمله خطاها مستقل از متغیر مستقل می‌باشد: در صورت نقض این فرض، مطالعه دقیق اثرات x بر روی y امکان‌پذیر نخواهد بود.
فرض دیگر که فقط مختص مدل رگرسیون چندمتغیره می باشد، آن می باشد که بایستی تعداد مشاهدات بر تعداد پارامترها فزونی داشته باشد و بین متغیرهای مستقل ارتباط خطی کامل وجود نداشته باشد. این فرض شرط لازم برای حصول جواب معادلات نرمال و برآورد ضرایب رگرسیون چندمتغیره می باشد(مومنی و قیومی،1389).
3-8-7-  رگرسیون گام به گام[1]
جهت برازش مدل های رگرسیونی، روش های مختلفی برای وارد کردن متغیرهای مستقل به رگرسیون هست. در روش گام به گام، متغیرهای مستقل، یکی یکی به معادله رگرسیون اضافه می شوند و اگر تأثیر معناداری در رگرسیون نداشته باشند(با در نظر داشتن sig آزمون خطی بودن متغیرها)؛ از آن حذف می شوند. معمولا هنگامی از این روش بهره گیری می گردد که محقق دارای یک چهارچوب نظری باشد(مومنی و قیومی، 1389).
3-8-8- آزمون معنی‌دار برای معادله رگرسیون
در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه هیچ‌گونه ارتباط‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، بایستی تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب، می‌توانیم معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کنیم. این کار با بهره گیری از آماره F صورت می‌گیرد. چنانچه در سطح اطمینان 95% آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار F بدست آمده از جدول باشد در این صورت معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.
[1] Stepwirse

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

  • دیدگاهتان را بنویسید