قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2 وجه نقد
وجه نقد[1]:  عبارت‌ می باشد‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانک‎ها‎ و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسید) به‌ کسر اضافه‌ برداشت‎ها‎یی‌ که‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ مورد مطالبه‌ قرار می‌گیرد ( کردی، 1390).
در بند دوازدهم از استاندارد حسابداری وجه نقد تنها به‌ موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانک‎ها‎ و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسید) اطلاق‌ می گردد. در مواردی‌ که‌ اضافه‌ برداشت‌ در حساب‌جاری‌ مجاز باشد (مثلاً اضافه‌ برداشت‌ در حساب‎ها‎ی‌ بانکی‌ خارج‌ از کشور توسط‌ واحد تجاری‌)، مانده‌ اضافه‌برداشت‎ها‎یی‌ که‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ مورد مطالبه‌ قرار گیرد بایستی از مبلغ‌ مذکور کسر گردد. ویژگی‌ دیداری‌ بودن‌ در مورد اقلام‌ تشکیل‌دهنده‌ وجه نقد بدین‌ معنی‌ می باشد‌ که‌ این‌ اقلام‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ قابل‌ برداشت‌ یا مطالبه‌ باشد. سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ وجه نقد تلقی‌ نمی‌گردد، زیرا هدف‌ از نگهداری‌ آنها تحصیلسود می باشد‌. هرگاه‌ برای‌ تسویه‌ اضافه‌ برداشت‎ها‎ی‌ بانکی‌ مهلتی‌ تعیین‌ شده‌ باشد درصورتی‌ می‌توان‌ آنها را در محاسبه‌ وجه نقد مقصود نمود که‌ مهلت‌ مزبور از یک‌ روز کاری‌ تجاوز نکند (کردی، 1390). که در بند سیزده این استاندارد (استاندارد حسابداری) نکات تکمیلی زیر ارائه می‎گردد:

تعریف‌ مذکور در بند 12 دربرگیرنده‌ اقلامی‌ از سرمایه‌گذاری‎ها‎ و استقراض‌ کوتاه‌مدت‌ که‌ معمولاً درصورت‌ جریان‌ وجوه نقد سایر کشورها تحت‌ عنوان‌ معادل‌ وجه نقد از آنها یاد می گردد، نیست‌. معادل‌ وجه نقد بنابر تعریف‌ رایج‌ عبارت‌ از سرمایه‌گذاری‎ها‎ی‌ کوتاه‌مدت‌ سریع‌التبدیل‌ به‌ وجه نقد می باشد‌ که‌ احتمال‌ خطر کاهش‌ در ارزش‌ آن‌ ناچیز بوده‌ و به‌ آسانی‌ و بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ مبلغ‌ معینی‌ وجه نقد باشد و موعد آن‌
در زمان‌ تحصیل‌ تا سررسید حداکثر سه‌ ماه‌ باشد به‌ کسر وام‎ها‎ و قرض‌الحسنه‌های‌ دریافتی‌ از بانک‎ها‎ و سایر اشخاص‌ که‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تحصیل‌ قابل‌ بازپرداخت‌ می باشد‌. عدم‌شمول‌ معادل‌ وجه نقد در تعریف‌ وجه نقد در این‌ استاندارد به‌ علت های‌ زیر صورت‌ گرفته‌ می باشد:
الف. تشخیص‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد از سایر سرمایه‌گذاری‎ها‎ی‌ کوتاه‌مدت‌ واحد تجاری‌ یا استقراض‎ها‎ی‌ کوتاه‌مدت‌ براساس‌ یک‌ مرزبندی‌ اختیاری‌ صورت‌ گرفته‌ می باشد‌. این‌ نحوه اقدام‌ موجب‌ می گردد اولاً تأثیر‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد در کمک‌ به‌ بهره گیری‌کنندگان‌ صورت‎ها‎ی‌ مالی‌ جهت‌ ارزیابی‌ نقدینگی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ تضعیف‌ گردد و ثانیاً تصویری‌ مصنوعی‌ از نحوه اقدام‌ واقعی‌ مدیریت‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ که‌ اغلب‌ به‌ چنین‌ تفکیکی‌ بین‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد و سایر فعالیت‎ها‎ی‌ سرمایه‌گذاری‌ یا تأمین‌ مالی‌ اعتقاد ندارند، ارائه‌ گردد ( کردی، 1390).
ب. تعریف‌ وجه نقد بدون‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد تطابق‌ بیشتری‌ با تفکر حاکم ‌بر مدیریت‌ فعالیت‎ها‎ی‌ اقتصادی‌ و فرهنگ‌ رایج‌ تجاری‌ کشور دارد ( کردی، 1390).
ج‌‌. انعکاس‌ جریان‎ها‎ی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اقلام‌ معادل‌ وجه نقد تحت‌ عنوان‌ جریان‎ها‎ی‌ نقدی‌ ناشی از سرمایه‌گذاری‎ها‎ی‌ کوتاه‌مدت‌ یا جریان‎ها‎ی‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‎ها‎ی‌ تأمین‌ مالی‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه نقد، هماهنگی‌ بیشتری‌ بین‌ این‌ صورت‌ و طبقه‌بندی‌ اقلام‌ مربوط‌ در ترازنامه‌ فراهم‌ می‌آورد ( کردی، 1390).
د‌. عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد در تعریف‌ وجه نقد، قابلیت‌ مقایسه‌ جریان‎ها‎ی‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را افزایش‌ می‌دهد ( کردی، 1390).
وجوه نقد: وجه نقد شامل پول نقد ومعادل آن (شبه پول) می‎باشد (رستمی‎و همکاران، 1389).
معادل وجه نقد[2]: سرمایه گذاری‎ها‎ی کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجوه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن نا چیز بوده وبه آسانی و بدون ا طلاع قبل قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد پیش روی جریان‎ها‎ی ورودی جریان‎ها‎ی خروجی قرار دارد که شامل عواملی همچون افزایش در دارایی‎ها‎ (به غیرازوجه نقد) کاهش در بدهی‎ها‎ و کاهش درحقوق صاحبان سهام می‎باشد (رستمی‎و همکاران، 1389).
جریـان‌ وجه نقد[3]: عبارت‌ می باشد‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشی از معاملات‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مستقل‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ واحـد تجـاری‌ و ناشی از سایـر رویدادها  (ملکیان و همکار، 1385).
[1] Cash
[2]. Cash equivalents
[3]. Cash flow

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش


پاسخی بگذارید