قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- مطالعه اعتبار الگوی رگرسیونی(فرض های اساسی رگرسیون)
میزان اعتبار معادلات رگرسیونی  برآورد شده به میزان برقراری پیش فرض های لازم برای برآورد مدل می باشد. مهمترین این پیش فرض ها عبارتند از:

 • نرمال بودن متغیرهای وابسته
 • همسانی واریانس ها
 • عدم خود همبستگی باقیمانده ها
 • عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی
 • در این پژوهش با آزمونهای آماری مناسب برقراری پیش فرض های فوق مطالعه گردیده می باشد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • آزمون کلموگروف-اسمیرنف(نرمال بودن متغیر وابسته)
 • نمودار باقیمانده پیش روی مقادیر برآورد شده (نداشتن الگو در این نمودار نشان از همسانی واریانس می باشد[1])
 • آزمون دوربین – واتسون (مقادیر بین 5/1 تا 5/2 نشانگر عدم خودهمبستگی می باشد)
 • آزمونهای هم خطی که در آنها مقادیر نزدیک به 1 برای آماره های تلورانس و عامل تورم واریانس حاکی از عدم وجود همخطی شدید بین متغیرهای مستقل می باشد.
 • 4-4- مطالعه نرمال بودن متغیر(های) وابسته 
  در مدل رگرسیونی آزمون فرضیات پژوهش حاضر، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی و عمق بازار بعنوان متغیر وابسته مطرح شده می باشد. الگوی آزمون فرضیات این پژوهش برپایه معادلات رگرسیونی استوار می باشد و نرمال بودن متغیر وابسته یکی از فرضهای اولیه و اساسی رگرسیون می باشد که به نرمال بودن باقیمانده های رگرسیون نیز می انجامد. در این پژوهش برای مطالعه نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف بهره گیری شده می باشد. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
  H0: توزیع داده ها نرمال می باشد.

  H1: توزیع داده ها نرمال نیست.
  نتایج حاصل از آزمون  آماری فوق در جدول 4-2 آمده می باشد.
  نمودار نرمال بودن باقمانده ها و نمودار مقادیر برازش شده پیش روی مقادیر باقیمانده برای هر دو مدل رگرسیونی در پیوست رساله ارایه شده می باشد.
  باتوجه به نتایج، سطح معنی داری بدست آمده از آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای متغیر وابسته، بیشتر از سطح خطای آزمون (05/0=α) می باشد و فرضیه H0 پذیرفته می گردد. به بیانی دیگر، داده های مربوط به متغیر وابسته از توزیعی نزدیک به توزیع نرمال پیروی می کند و نرمال بودن بعنوان یکی از فرض های اساسی رگرسیون در خصوص این متغیر پذیرفته می گردد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   پرسش های پژوهش:
  مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
  با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

 • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
 • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
 • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
 • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

 • دیدگاهتان را بنویسید