قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- یافته‌های پژوهش
پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بود.
مفروضات رگرسیون تأیید گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی‌داری دارد.
ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی داری دارد.
ارزیابی فعالیت‌های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی داری دارد
ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی داری دارد
ارزیابی کنترل‌های داخلی بر حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی‌داری دارد.
5-4- بحث و نتیجه‌گیری

هدف از این پژوهش مطالعه جایگاه ارزیابی کنترلهای داخلی در حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور می‌ باشد. ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﺗـﻼش ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی ﻣﻮﺿـﻮع و اﺳـﺘﺨﺮاج ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن‌ها ﺑﺮ انجام حسابرسی موفق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﻗﺮارﮔﯿﺮد.
پس از مطالعه و آزمون فرضیه‌های فرعی و در نهایت فرضیه اصلی مشخص گردید ارزیابی اجزای سیستم کنترلهای داخلی بر اساس مدل کوزو که عبارتند از: محیط کنترلی، ریسک، فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات و نظارت بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشور تأثیر معنی‌داری دارند به این شکل که بیشترین تأثیر مربوط به محیط کنترلی و کمترین تأثیر مربوط به نظارت می‌ باشد و ارزیابی سیستم کنترل داخلی نیز در نهایت تأثیر معنی­داری بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشو دارد. امروزه حسابرسان به این مهم دست یافته­اند که برای انجام یک حسابرسی موفق که پایین­ترین ریسک را به همراه داشته باشد ارزیابی سیستم کنترل­های داخلی با در نظر داشتن محدودیت زمانی پیش روی حسابرسان یک امر اجتناب ناپذیر می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:
هدف اصلی
با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.
اهداف فرعی:
الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .
ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.


دیدگاهتان را بنویسید