قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-3  محتوای افشا
پاسخ به این پرسش که «چه اطلاعاتی لازم می باشد افشا گردد؟» را بایستی در هدف های بنیادی حسابداری جستجو نمود. اگر خواست ها و نیازهای خاص یا کلی سرمایه گذاران اصلی مورد تأکید باشد، یکی از هدفها بایستی ارائه اطلاعات کافی به مقصود فراهم کردن امکان مقایسه نتایج مورد انتظار باشد. یکی از راه های دستیابی به این هدف افشای اطلاعات کافی در ارتباط با نحوه اندازه گیری و محاسبه اقلام منعکس درصورتهای مالی می باشد. زیرا با این کار امکان تبدیل مبالغ مربوط به واحدهای انتفاعی مختلف به ارقام همگنی که مستقیمآً قابل مقایسه باشند برای سرمایه گذاران فراهم می گردد.
2-3-3-1 افشاى اطلاعات کمى
در مورد انتخاب معیارهای لازم برای تصمیم گیری درمورد این که کدام اطلاعات کمی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با اهمیت و مربوط می باشد، بایستی بر اطلاعاتی تاکید گردد که جنبه مالی دارد یا ممکن می باشد در تصمیم گیری ها موثرباشد.
الف) اطلاعات مالى مقایسه اى[1]
این ارائه صورتهای مالی مقایسه ای برای چندین دوره، سودمندی صورتهای مالی را افزایش می دهد و طریقه تغییرات موثر بر واحد انتفاعی را عیان می سازد. به علاوه، ارائه اطلاعات مالی مقایسه ای احتمال اتکای بیش از حد تنها بر گزارشهای مالی یک دوره را که ممکن می باشد معرف قدرت سودآوری و وضعیت مالی واحدانتفاعی نباشد، کاهش می دهد. صورتهای مالی دوره های قبل بایستی با صورتهای مالی دوره جاری قابل مقایسه باشد و هر استثنایی بر قابلیت مقایسه[2] بایستی افشا گردد.
ب)   اطلاعات مالى تلفیقى[3]
اعتقاد بر این می باشد که ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه در مقایسه با صورتهای مالی جداگانه برای هر یک از واحدهای عضو گروه برای بهره گیری کنندگان مفیدتر می باشد، زیرا صورتهای مالی تلفیقی محتوای اقتصادی اطلاعات مالی گروه یا به اظهار دیگر، وضعیت مالی[4] نتایج عملیات[5] و گردش وجوه نقد گروه را به نحوی ارائه می کند که گویی کلیه واحدهای عضو گروه، واحد اقتصادی یگانه ای می باشند.
ج)   اطلاعات مربوط به تغییر سطح قیمتها[6]
در حسابداری، رویدادهای مالی برحسب واحد پول که یکی از مفروضات بنیانی حسابداری می باشد، اندازه گیری می گردد. اما قدرت خرید پول به عنوان شاخص اندازه گیری رویدادهای مالی، معمولا به دلیل وجود تورم کاهش می یابد. در حسابداری فعلی که مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی می باشد، کاهش ارزش پول در نظر گرفته نمی گردد و فرض می گردد که ارزش واحد اندازه گیری ثابت می باشد. اما واقعیت این می باشد که به علت تغییر سطح قیمت ها و در نتیجه تجمع قیمت های متفاوت[7] مربوط به سالهای مختلف، قابلیت مقایسه اقلام منعکس در صورتهای مالی بامفهوم نخواهد بود. بطور مثال در ارتباط با ترازنامه اقلام منعکس در این صورت مالی در حالی با یکدیگر جمع می گردد که قدرتهای خرید واحد پولی که برای اندازه گیری هر یک بکار رفته، متفاوت می باشد. از آنجایی که تغییر سطح قیمت ها ممکن می باشد به قابلیت مقایسه اطلاعات مالی لطمه وارد سازد اگر همراه با صورتهای مالی اساسی، صورتهای مالی دیگری که حاوی اطلاعات تعدیل شده در ارتباط با تغییر سطح قیمت ها باشد و به عنوان مکمل ارائه گردد می تواند بهره گیری کنندگان را درتفسیر صورتهای مالی یاری دهد. به همین دلیل، انجمن های حرفه ای حسابداری گروهی از کشورها، واحدهای انتفاعی نسبتاً بزرگ را ملزم یا تشویق به ارائه این گونه صورتهای مکمل نموده اند.
د)    ارائه اطلاعات پیش بینى شده[8]
امروزه در کشورهای مختلف بر ارائه اطلاعات مالی پیش بینی شده تأکید و اصرار میشود و بهره گیری کنندگان صورتهای مالی نیز در مورد ارائه این گونه اطلاعات تقاضای فراوان دارند. اگر چه متداولترین پیش بینی مربوط به سود خالص و سود هر سهم[9] می باشد اما پیش بینی این گونه اقلام شاید به سختی و با حداقل قابلیت اعتماد انجام گیرد. زیرا اصولاً پیش بینی سود در حسابداری مبتنی بر متغیرهای ذهنی و مفروضات زیادی در مورد واحد انتفاعی و وضعیت اقتصادی می باشد. سایر مواردی که پیش بینی آن ها می تواند مهم باشد عبارتند از: فروش های مورد انتظار، دریافت ها و پرداخت های مورد انتظار، اندازه گیری تغییرات مورد انتظار در قیمت ها و تقاضا برای محصولات واحد انتفاعی، اندازه گیری تغییرات مورد انتظار در هزینه دستمزد و بهای کالاها و خدماتی که معمولاً توسط واحد انتفاعی تحصیل می گردد. در هر صورت، همراه با اطلاعات مالی پیش بینی شده لازم می باشد مفروضات اساسی مربوط به وضعیت صنعت و تغییرات در شرایط اقتصادی نیز افشا گردد تا بهره گیری کنندگان ازاطلاعات پیش بینی شده بتوانند قابلیت اتکای این گونه اطلاعات را ارزیابی کنند (عالی ور، 1376).

[1] Comparative Financial Information
[2] Comparability
[3] Consolidated Financial Information
[4] Financial Position
[5] Results of Operations
[6] Price – level Changes
[7] Aggregation of Different Prices
[8] Forecast Data
[9] Earnings Per Share  (EPS)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید