تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 مقدمه

در این مطالعه کوشش گردید تا تأثیر دو متغیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها را با مد نظر قرار دادن اثرات اندازه شرکت ها و نسبت بدهی ها مورد مطالعه قرار گیرد. برای این مقصود در فصل دوم این پژوهش به مطالعه ادبیات موضوع پژوهش و مبانی نظری این حوزه پرداخته گردید. همچنین در این فصل مطالعات انجام شده در زمینه افشای اختیاری و ساختار مالکیت در داخل و خارج کشور به صورت گسترده مورد مطالعه واقع گردید. در فصل سوم و چهارم نیز جامعه آماری و نمونه پژوهش و شیوه استخراج آن ذکر گردیده، متغیرها و نحوه محاسبه آنها به گونه دقیق اظهار و فرضیات پژوهش آزمون گردید. در فصل حاضر نیز کوشش می گردد تا اختصار ای از پژوهش و نتایج به دست آمده از آن به صورت کامل ارائه گردد. همچنین در این فصل پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ذکر گردیده و محدودیت های موجود در مسیر این مطالعه ارائه خواهد گردید.
5-2  اختصار و نتیجه گیری
افشاء مجموعه ای از اطلاعات شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و سایر الزامات مقرر توسط مراجع قانونی و نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار را دربر می گیرد. بسیاری از شرکت ها علاوه بر افشاء اجباری اقدام به افشای اختیاری اطلاعاتی نظیر پیش بینی مدیریت و ارائه تفسیر تحلیل گران مالی می نمایند. افشای اختیاری یک مکانیسم کنترلی خارجی می باشد که کوشش می کند معضلات بین سهامداران آگاه (دارای اطلاعات نهانی) و سهامداران ناآگاه را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد.  تئوری افشای اختیاری چنین استدلال می کند که مدیران چنین افشاهایی را زمانی انجام می دهند که منافع حاصل از آن بیش از هزینه‏های آن باشد. براساس فرضیات بازار کارا قیمت سهام شرکت ها به گونه کامل و آنی بازتابی از کلیه اطلاعات وجود در بازار می باشد. با عنایت به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه ای برای ارزشگذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به مقصود تصحیح ارزشگذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردها و قوانین موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش بینی عملکرد آتی، گزارش های اینترنتی، جراید مالی و … می پردازد
بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالکیتی (تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شرکت می توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شرکت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می‏شوند. در این بین افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با در نظر داشتن اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها زیاد می باشد، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. پس ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‏ها داشته باشد. همچنین تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی ارتباط معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد. در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می باشند مدیران در راستای تثبیت جایگاه شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه کوشش می کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکتهای سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. پس ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد. در این راستا با مدنظر قراردادن مطالب فوق و الهام از ادبیات پژوهش و مبانی نظری موجود دو فرضیه تدوین و با بهره گیری از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری پژوهش که شامل 70 شرکت در دوره زمانی 1389-1385 می باشد مورد آزمون واقع شدند. در ادامه اختصار  نتایج حاصل از آزمون فرضیات اظهار می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید