قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج پژوهش:
نتایج آزمون های آماری فرضیه های پژوهش که در فصل چهارم به صورت کامل به آن پرداختیم، به توضیح زیر می باشد:

 • نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه اول پژوهش
 •  در فصل چهارم نتایج آماری آزمون فرضیه اول پژوهش(برازش مدل اول)، نشان داد که نرخ رشد فروش شرکت ها بطور کلی بعد از وقوع ارائه مجدد در صورتهای مالی به میزان بسیار کمی کاهش می یابد. البته محقق انتظار داشت که تاثیر ارائه مجدد بر کاهش رشد کلی فروش شرکتها همچون پژوهش آلبرینگ وهمکارانش(2013) با اهمیت و بزرگ باشد، اما از آنجا که در بازار مالی ایران صورتهای مالی شرکتها غالبا همراه با تجدید ارائه منتشر میشوند لذا وجود ارائه مجدد در صورتهای مالی امری عادی محسوب میشود و بدین سبب تاثیر گذاری مورد نظر را ندارد.
  همچنین با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش نرخ رشد شرکتها را به دو جزء نرخ رشد تامین مالی خارجی و نرخ رشد تامین مالی داخلی تقسیم نمودیم، نتایج حاصل از برازش مدل اول پژوهش نشان داد که کاهش رخ داده در رشد شرکت پس از ارائه مجدد صورتهای مالی بیشتر به دلیل کاهش در معیارهای رشد تامین مالی خارجی شرکت می باشد.
  در ادامه با در نظر داشتن جداول 4-3 و 4-4 فصل چهارم، که مقدار محاسبه شده برای معیارهای رشد تامین مالی خارجی را به ترتیب برای شرکتهای تجدید ارائه شده و شرکتهای گروه کنترل(تجدید ارائه نشده) نشان میدهد، نتیجه گرفتیم که نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهای تجدید ارائه شده نسبت به شرکتهای گروه کنترل، کاهش بیشتری داشته می باشد و در نتیجه فرضیه اول پژوهش رد نمی گردد.

 • نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه دوم پژوهش
 •  فرضیه دوم پژوهش بر مبنای این سوال مطرح شده می باشد که آیا ارائه مجدد ناشی از تخلفات مالی، رشد تامین مالی خارجی شرکتها را بیشتر کاهش میدهد یا ارائه مجدد ناشی از سایر عوامل ؟ با در نظر داشتن اینکه مقدار متغیر POST*FRAUD در ارتباط با معیارهای رشد تامین مالی خارجی شرکت، منفی و برجسته تر از مقدار متغیر POST*NON-FRAUD می باشد میتوان نتیجه گرفت که نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی
  غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد و نهایتا فرضیه دوم رد نمی گردد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش
  اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به توضیح زیر می باشد:
  1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .


  پاسخی بگذارید