مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8-2محاسبه ی بازده غیر عادی سهام جدید
خرید سهام شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار نسبت به سایر شرکت های عضو بورس،مخاطره ی بیشتری دارد؛زیرا سرمایه گذاران درمورد ی شرکت های جدید الورود ،اطلاعات زیادی ندارند ( (Firth,1998.هم چنین عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ،مهم ترین مساله ای می باشد که سرمایه گذاران در مورد این شرکت ها با آن مواجه اند.در چنین شرایطی شرکت های جدید الورود ناگزیر به ارائه اطلاعاتی هستند که به سرمایه گذاران در تعیین قیمت سهام کمک کند. شواهد تجربی نشان می دهد سرمایه گذاران برای قیمت گذاری سهام به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که توسط مدیران گزارش می گردد،توجه زیادی نشان می دهند (2003, (Jog&McConomy .هرچه خطای پیش بینی سود بیشتر باشد،نوسانات قیمت سهام بیشتر خواهد گردید و سرمایه گذاران به بازدهی بیشتر و اظهار دیگر بازدهی غیر عادی دست خواهند پیدا نمود (رضا زاده و آشتاب،1389،ص63).
طبق استدلال محققان بهره گیری از نرخ بازده بازار به عنوان معیاری برای محاسبه ی بازده غیر عادی ،ضمن این که ساده وآسان می باشد،نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از مدل های چند عاملی همانند مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1992) و مدل های مشابه دیگر تفاوتی ندارد ( Lonkani&Firth,2005 ).طبق مدل تعدیل شده ی بازار توسط لوکانی و فیرث،تفاضل بازده واقعی شرکت i در دوره ی زمانیt  با بازده بازار در همان دوره را به عنوان بازده غیر عادی سهام شرکتi در دوره ی t در نظر می گیریم:
=

که در این ارتباط داریم:
=نرخ بازده غیر عادی(تعدیل شده نسبت به بازده بازار)سهم شرکت  i در طی دوره
نرخ بازده سهم شرکت i در طی دوره
= نرخ بازده بازار طی دوره
برای محاسبه نرخ بازده سهام در صورتی که شرکت هیچ گونه افزایش سرمایه و تجزیه ی سهام نداشته باشد از ارتباط زیر بهره گیری می گردد:
=

در این ارتباط داریم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

=میانگین قیمت سهام شرکت i در پایان دوره

= میانگین قیمت سهام شرکت i در پایان اولین روز معامله.
برای محاسبه ی نرخ بازده بازار در طی دوره  از ارتباط زیر بهره گیری می گردد.
در این ارتباط داریم:
= نرخ بازده بازاردر طی دوره
=شاخص کل بورس در پایان دوره
= شاخص کل بورس در پایان اولین روز معامله ی سهم هر یک از شرکت های مورد مطالعه (رضا زاده و آشتاب،1389، ص64 -65).


دیدگاهتان را بنویسید