ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

5ـ2 ـ نتیجه گیری :
این پژوهش به ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه مالی  گمرک شیراز پرداخته و هدف آن تجزیه و تحلیل وضعیت سامانه گزارشگری مالی گمرک شیراز  استان و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود گزارشگری مالی از لحاظ سامانه های حسابداری مالی ، تامین اعتبار و سامانه خزانه داری و اموال گمرک شیراز می باشد. عدم وضوح ارائه اطلاعات مالی گمرک شیراز به بهره گیری کنندگان آن دلیل اصلی انتخاب موضوع پژوهش از نظر محقق بوده می باشد . قبل از شروع پژوهش به نظر می آمد که فرضیات ارائه شده که جواب هوشمندانه از نظر محقق به سوالات پژوهش بوده مورد تایید قرار خواهند گرفت. وجود موانع معضلات متعدد از دیدگاه محقق عوامل اصلی تایید فرضیه ها پیش بینی می گردید. در همین راستا نتایج حاصل از آزمون فرضیات بعد از تجزیه و تحلیل و مشاهدات به توضیح زیر ارائه می شوند :

فرضیه اول : سامانه تامین اعتبار گمرک شیراز ازتوانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه را دارا می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتیجه ای که با آزمون کای دو از روی داده ها به دست آمده ، فرضیه H0 رد گردید و فرضیه H1 مورد تاییدقرار گرفت. سامانه تامین اعتبار گمرک شیراز  فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه می باشد.
فرضیه دوم : سامانه حسابداری دولتی مورد بهره گیری در گزارشگری  گمرک شیراز ازتوانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب می باشد.
همان گونه که در فصل چهارم نیز جزئیات آزمون فرضیه دوم آمده می باشد. نتیجه ای که با آزمون کای دو از روی داده ها به دست آمد. فرضیه H0 رد شده و فرضیه H1 تأیید شده می باشد. سامانه حسابداری دولتی مورد بهره گیری در گزارشگری مالی  گمرک شیراز فاقد توانایی گزارش دهی صورتهای مالی به نحو مطلوب می باشد .
فرضیه سوم : سامانه خزانه داری  گمرک شیراز  از قابلیت لازم مورد انتظار از یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه می باشد .
نتیجه ای که ما در فصل چهارم در مورد فرضیه سوم به آن رسیده ایم رد فرضیه H0 و تایید فرضیه H1 بوده می باشد . سامانه خزانه داری گمرک شیراز فاقد قابلیت های لازم مورد انتظار از یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه می باشد .
در اداره امور مالی   گمرک شیراز کافی نیست که فقط به مطالعه و ضعف  گمرک اکتفا نمود بلکه بایستی عواملی را که ایجاد کننده آن وضعیت بوده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .
دستگاههای اجرایی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار بودجه کل کشور تامین و پرداخت می گردد ، ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینه های انجام شده خواهند بود و   هزینه های انجام شده را در دفاتر خود ثبت می نمایند  و درآمد دولت در دستگاه دیگری ( خزانه داری کل) متمرکز می گردد. در صورتیکه در گمرک حسابداری درآمد و هزینه در یک واحد مالی مجتمع و در یک دفاتر منعکس می گردد . و می توان حساب درآمدهای گمرک  ( خزانه) را توام یا غیر متمرکز و به گونه جداگانه اقدام نمود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید