قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت پژوهش
اگر یکی از مهمترین ابداعات قرن حاضر را خلق سازمان های جدید بدانیم توفیق این سازمان ها در گرو بهره گیری مؤثر از منابع اعم از انسانی و غیر انسانی وهم چنین ترکیب درآمد و مخارج حاصل از آنها می باشد. در این صورت محور هر راهبرد و سیاست سازمانی، افراد سازمانها هستند. پس موفقیت یا شکست یک سازمان بستگی کامل به چگونگی جذب، اندازه گیری و ثبت ارزش منابع انسانی آن دارد. مدیران تمام واحد های اقتصادی و نهاد های اجتماعی برای ارتقاء سطح عملکرد، به دنبال آن هستند تا با صرف هزینه های مالی ، توان بالقوه منابع انسانی را بالفعل سازند و از طریق توسعه منابع انسانی موجب رشد،کارآیی و اثربخشی عملیات سازمان شوند. پس تصمیم گیری در زمینه توسعه منابع انسانی، نیاز به اطلاعات مفید در خصوص این منابع دارد (رهنمای رودپشتی ،1387).
ارزیابی کارکرد و کارآیی منابع انسانی جهت رسیدن به بهره وری و سود آوری، یکی از اهداف مهم حسابداری منابع انسانی می باشد. حسابداری منابع انسانی، با ارائه اطلاعات در مورد معیارهای ارزیابی منابع انسانی از قبیل : نرخ غیبت، یادگیری ، رضایت شغلی، نرخ بازگشت سرمایه انسانی، تعهد سازمانی، کارآیی و اثربخشی، هزینه های یادگیری و آموزش، ارزش افزوده هر کارمند، کارکرد منابع انسانی را در رسیدن سازمان به اهداف و راهبردهای خود و بطور کلی بهره وری سازمانی، مشخصمی کند و بدین ترتیب زمینه را جهت ارتقای آن فراهم می سازد.(ورما و دیو ، 2004)
1-4- اهداف پژوهش
با در نظر داشتن اینکه اطلاعات مربوط به حسابداری منابع انسانی در بسیاری از شرکت ها مهمترین و عمده ترین هزینه ی این گونه سازمان ها می باشد پس نمی توان به راحتی از این نوع اطلاعات گذشت و از آن صرفه نظر نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- هدف اصلی پژوهش مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت می‌باشد
2- هدف دیگر این پژوهش مطالعه تاثیر نسبتهای حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
  • سوالات فرعی پژوهش
    2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟