قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 مقدمه
در این فصل به مفاهیم روش پژوهش تصریح گردید . پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع پژوهش بایستی در فکر انتخاب روش پژوهش باشد. مراد از انتخاب روش انجام پژوهش این می باشد که مشخص گردد، چه روش تحقیقی برای مطالعه موضوع مورد نظر لازم می باشد.
انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. پس، هنگامی می‌توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف‌ها وسعت دامنه آن مشخص باشد. به بیانی دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او هر چه دقیق تر، آسان تر و سریع تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های پژوهش کمک کند.
مسئله اصلی پژوهش حاضر مطالعه تأثیر انگیزه‌های مدیریت سودبرخطای پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در ادامه فصل حاضر فرضیه‌های پژوهش ارائه می گردد ، در بخش بعدی  به اظهار متغیرهای مستقل و وابسته موضوع پژوهش و شیوه‌ی استخراج آن‌ها پرداخته می گردد. سپس مدل های مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه‌ها و علت های انتخاب متغیرها اظهار گردید. قلمرو مکانی و زمانی پژوهش ، جامعه آماری و روش نمونه‌گیری ، شیوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و آزمون‌های مورد بهره گیری در پژوهش حاضر از دیگر بخش‌های این فصل می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3- فرضیه‌های پژوهش
فرضیه‌ی اول:  در سال تغییر هیئت‌مدیره، مدیریت سود کاهشی انجام می‌گیرد.
فرضیه‌ی دوم:  میزان مدیریت سود بر میزان خطای پیش‌بینی سود تأثیر دارد.
فرضیه‌ی سوم:  میزان خطای پیش‌بینی سود در سال انتصاب هیئت‌مدیره جدید کاهش می‌یابد.
3-3 مدل پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ،توصیفی-همبستگی بوده و در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار دارد.
ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته بر مبنای روش داده‌های تابلویی با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره مورد مطالعه قرار گرفت.
فرضیه شماره یک که اثر انتصاب هیئت‌مدیره جدید بر مدیریت سود سال جاری را مطالعه می کند با بهره گیری از مدل شماره (1) آزمون می گردد. متغیر وابسته در این مدل اقلام تعهدی اختیاری می باشد. متغیر مستقل تغییر هیئت‌مدیره و انتصاب هیئت‌مدیره جدید می باشد و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، رشد شرکت، شاخص بحران مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، زیان ده بودن شرکت، بازده دارایی‌های سال گذشته و جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


پاسخی بگذارید