قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-5- تأثیر کاهش در هزینه‌ و زمان اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی
همواره دو پارامتر تعیین کننده در مشخص کردن کارایی حسابرسی عامل زمان و عامل هزینه می باشد. این دو پارامتر خود متأثر از عوامل مختلفی مانند تجربه حسابرسان، صلاحیت حرفه‌ای، میزان تحصیلات آنان و … هستند. مسئله قابل توجه که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد گردید این می باشد که این دو پارامتر آیا تأثیر تعیین کننده‌ای در تعیین کارایی حسابرسی از منظر حسابرسان دارند یا خیر؟
2-2-6- بهره گیری از خدمات کارشناسی خارج از مؤسسه

حسابرس ضمن رسیدگی‌های خود ممکن می باشد به کسب شواهد حسابرسی از طریق کارشناس نیاز داشته باشد. شواهد مزبور می‌تواند به شکل‌های گوناگونی زیرا گزارش، نظرخواهی یا ارزیابی باشد که از طریق واحد مورد رسیدگی یا به گونه مستقل از کارشناس دریافت گردد.
حسابرس در برنامه‌ریزی برای بهره گیری از نتایج کار کارشناس می‌تواند صلاحیت حرفه‌ای وی را ارزیابی کند.
حسابرس بایستی شواهد کافی و قابل قبولی بدست آورد تا از کفایت دامنه فعالیت کارشناس برای مقاصد حسابرسی اطمینان یابد. شواهد حسابرسی می‌تواند از طریق مطالعه دستور کاری بدست آید که واحد مورد رسیدگی اغلب به صورت کتبی به کارشناس می‌دهد (استانداردهای حسابرسی، 1390).
طبیعتاً حسابرسان در تمام زمینه ها کارشناسان خبره نیستند، و مشورت گروه حسابرسی با افراد خارج از مؤسسه، گاه ضرورت می یابد؛ فرضاً در خصوص صاحبکاری که قطعات الماس به عنوان موجودی های وی می باشد با بهره گیری از نظر کارشناس سنگ های قیمتی، ارزش آن را تعیین و با مراجعه به یک کارشناس بیمه ارزش بیمه تعیین شده برای آن را مورد تحلیل قرار می دهند (استاندارد حسابرسی، بخش 620).
کارشناس در قبال مناسب و منطقی بودن مفروضات و روش‌های مورد بهره گیری خود و چگونگی کاربرد آنها مسئولیت دارد. از آنجا که حسابرس تخصص کارشناس را ندارد، همیشه نمی‌تواند مفروضات و روش‌های کارشناس را ارزیابی کند. اما حسابرس بایستی شناختی از مفروضات و روش‌های مورد بهره گیری کارشناس بدست آورد و با در نظر داشتن شناخت خود از فعالیت واحد مورد رسیدگی و نتایج حاصل از اجرای سایر روش‌های حسابرسی، مناسب و منطقی بودن آنها را بسنجد. با در نظر داشتن مطالب پیش گفته آیا می‌توان به این نتیجه رسید که بهره گیری از خدمات کارشناس از نظر حسابرسان مستقل در اجرای فرایند حسابرسی نقشی تعیین کننده در کارایی حسابرسی بازی می کند یا خیر؟
2-2-7- کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی
هر مؤسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع می باشد که مؤسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می‌کنند و گزارش‌های حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط مؤسسه یا مدیر مسئول کار صادر می گردد.
مدیر مسئول کار در همه مراحل کار حسابرسی الگویی را درمورد کیفیت حسابرسی برای سایر اعضای گروه تدوین می کند. این الگو، معمولاً از طریق اقدامات مدیر مسئول کار و پیام‌های مناسب وی به اعضای گروه ارائه می گردد. این گویه اقدامات و پیام‌ها به موارد زیر تأکید دارد:
الف- اهمیت اجرای کار طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.
ب- اهمیت رعایت سیاست‌ها و روش‌های کنترل کیفیت مؤسسه متناسب با شرایط کار.
پ- اهمیت صدور گزارش حسابرس، مناسب شرایط موجود.
ت- این واقعیت که کیفیت، برای انجام کار حسابرسی، اساسی می باشد.
اجرای سیاست‌های کنترل کیفیت یک معیار مناسب برای ارزیابی مفید بودن هر کار حسابرسی می باشد. یعنی هر کار حسابرسی که با این معیار انجام گردد می‌تواند یک کار با کیفیت مناسب تلقی گردد (استانداردهای حسابرسی، 1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این پژوهش به مطالعه این موضوع می‌پردازیم که آیا از نظر حسابرسان اجرای سیاست‌های کنترل کیفیت می‌تواند در نهایت باعث افزایش کارایی حسابرسی گردد یا خیر؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


دیدگاهتان را بنویسید