تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

همانگونه که در فصل دوم عنوان گردید 4 رویکرد برای سنجش عملکرد و کارایی مدیریت شامل رویکرد حسابداری، رویکرد مدیریت مالی، رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی هست و نیز محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را می توان بر اساس مدلهای مختلفی ارزیابی نمود. لذا با در نظر داشتن معیارهای بهره گیری در این پژوهش می توان به جای شاخص ROA  از سایر شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت مانند سود هرسهم، رشد فروش، جریانهای نقدی و … و همچنین درخصوص محافظه کاری از مدل شیواکومار و سایر مدل های معرفی شده و نیز برای کارایی و عملکرد اطلاعاتی می توان از معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی و سایر شاخص ها بهره برد.
به نظر پژوهشگر، هر یک از موارد مطرح شده در زیر می توانند در پژوهش های آتی به عنوان موضوع های پیشنهادی جهت پژوهش، مد نظر قرار گیرند:

 • مطالعه مقایسه ای تاثیر محافظه کاری با بهره گیری از روش های گوناگون اندازه گیری محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) بر محتوای اطلاعاتی سود.
 • مطالعه ارتباط بین محافظه کاری شرطی با فرصت رشد شرکت در شرکتهای بزرگ و کوچک
 • مطالعه ارتباط محافظه کاری با کنترل های داخلی شرکت ها
 •  

  5-6- اختصار فصل

  در فصل اول به اظهار مسئله، اهداف و کلیات پژوهش پرداخته گردید، سپس در فصل دوم چارچوب نظری پژوهش و تحقیقات صورت گرفته ای که به گونه ای با موضوع پژوهش حاضر مرتبط بودند، عنوان گردید. در فصل سوم روش پژوهش و جامعه آماری آن اظهار و مدل ها و متغیرهای پژوهش تشریح گردید. فصل چهارم به آزمون فرضیه ها و تحلیل آماری نتایج آنها اختصاص داده گردید. در نهایت در این فصل نتایج کلی حاصل از هر فرضیه عنوان و یافته های پژوهش به همراه پیشنهادات پژوهش تشریح گردید. در نهایت ماحصل پژوهش بدین گونه بدست آمد که عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر منفی و بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر مثبت و معناداری دارد و نیز خطای پیش بینی سود تاثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارد.
   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   


  دیدگاهتان را بنویسید