قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری عبارت می باشد از «تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند». صفت مشخصه، صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد(آذر، مؤمنی، 1387، ص5).
در این پژوهش جامعه آماری یکی از بانک‌های تجاری کشور می باشد که به مقصود صیانت از اطلاعات بانک مورد مطالعه، از جایگزین “بانک نمونه” بهره گیری شده می باشد.
بانک نمونه با داشتن 33 مدیریت شعب در سراسر کشور مجموع جامعه مورد مطالعه ما را تشکیل می دهد البته خاطر نشان می گردد دو مدیریت شعب از این تعداد بعنوان شعبه مستقل می‎باشد.

3-3-2 نمونه مورد مطالعه

تعریف نمونه عبارت می باشد از: «تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد»(آذر، مؤمنی، 1387، ص5).
در این پژوهش 31 مدیریت شعب با بهره گیری از فرمول کوکران مورد مطالعه و مطالعه قرار داده‌ایم؛ به دلیل نرمال نبودن متغیر وابسته در مدیریت شعب استان هرمزگان این استان از نمونه مورد مطالعه خارج گردید که دلیل نرمال نبودن این استان به گفته یکی از کارشناسان ارشد بانک نمونه، تلفیق این مدیریت شعب با شعبه مستقل کیش بوده می باشد که این تلفیق در سال 1391 انجام شده می باشد. در نتیجه نمونه مورد مطالعه این پژوهش 30 مدیریت شعب می‌باشد.

3-3-3 روش نمونه‌گیری

برای اینکه بتوانیم به نتیجه مطلوب و مؤثر برسیم از جامعه 33 مدیریت شعب بانک نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد نمونه را تعیین می‌نماییم.
فرمول کوکران[1] عبارتند از:
n= حجم نمونه
N= جامعه آماری
P= برآورد صفت مورد نظر در جامعه
ε= خطای نمونه گیری
α= میزان خطا
در این پژوهش N  برابر 33 مدیریت شعب می باشد و همچنین مقدار P  برابر 5/0 و ε یعنی خطای نمونه گیری 65/0 و میزان خطای مورد نظر این پژوهش 5/0 می باشد. که با در نظر داشتن فرمول n برابر 64/30 می باشد که جهت این مقصود 31 استان مورد آزمون قرار گرفته می باشد.

3-4 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پژوهش می‌تواند در محیط طبیعی که رویدادها به صورت طبیعی رخ می‌دهند (یعنی محیط برنامه‌ریزی نشده) یا در یک محیط ساختگی و طرح‌ریزی شده (غیر طبیعی) انجام ‌گردد.
 

3-4-1 قلمرو موضوعی

عوامل تعیین کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده می باشد(باقری، 1385، ص1).
در این پژوهش مطالعه میزان تاثیر اهم عوامل مالی موثر تحت کنترل مدیریت(مدیریت تسهیلات، حجم سپرده‌ها، نقدینگی، مدیریت هزینه، ریسک اعتباری و تعادل بین منابع و مصارف) بر سودآوری (بازده داراییها) مدیریت شعب بانک نمونه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
 

3-4-2 قلمرو زمانی

این پژوهش بر اساس داده‌های جمع آوری شده از صورتهای مالی پایان سال هر یک از مدیریت شعب بانک نمونه در سالهای 387، 1388، 1389، 1390 و 1391  برای 5 سال متوالی به اجرا درآمده می باشد.
[1] Cochran formula

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید