ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

اگرچه هدف جدید گزارشگری مالی ارائه اطلاعات در مورد جریانهای نقدی آتی می باشد که در ارزیابی قیمت و تعیین ارزش ذاتی سهام مورد بهره گیری قرار می گیرد، اما این به آن مفهوم نمی باشد که روش حسابداری نقدی بهتر از روش تعهدی، این هدف را برآورده می سازد. سایت استانداردهای حسابداری در این باره چنین می گوید:
اطلاعات در باره سود شرکت براساس حسابداری تعهدی، معمولا” توانایی فعلی و مداوم شرکت را در کسب جریانهای نقدی، نسبت به اطلاعاتی که به جنبه های مالی دریافت و پرداخت محدود می گردد، بهتر مشخص می نماید. به بیانی دیگر، تاکید اصلی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات درمورد سود و اجزای آن می باشد. هیات استانداردهای حسابداری مالی ماهیت و علت بهره گیری از حسابداری تعهدی را اینگونه اظهار می کند: حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه های تخصیص بهره گیری می کند و هدفش این می باشد که درآمدها، هزینه ها، سودها و زیانها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد موسسه در آن دوره داشته باشد، به جای آنکه صرفا” یکسری دریافت ها و پرداخت های نقدی را لیست نماید. بنابر این شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش و کاهش در دارایی ها و بدهی ها (شامل تطابق درآمدها و هزینه ها، تخصیص و استهلاک) از لازمه های وجودی بهره گیری از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری هستند.حسابداری تعهدی کوشش می کند که تاثیرات مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دوره هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دریافت یا پرداخت شده می باشد.براساس دلایلی نظیر موارد فوق دی چاو و اسکینر[1](2004) نتیجه گیری می نمایند که هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص با بهره گیری از یکسری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق هزینه می باشد. مدارکی هست که به عنوان نتیجه فرایند تعهدی، سودها اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی موسسه نسبت به جریانهای نقدی ارائه می کنند(جنکینز و همکاران[2]،2008).
بنابردلایل فوق الذکر، حسابداری تعهدی به عنوان مفیدترین وسیله برای ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری شناخته شده و مورد بهره گیری قرار می گیرد. بین سود خالص تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی به دلیل تاثیر عوامل زیراختلاف هست:
۱) عامل اول مربوط به هزینه های غیر نقدی (مانند هزینه استهلاک) می باشد که سود خالص را کاهش می دهد اما موجب کاهش وجه نقد شرکت نمی گردد،
۲) عامل دوم مربوط به تفاوت زمانی تحقق درآمد و دریافت وجه آن و نیز تحمل هزینه و پرداخت وجه آن می باشد.
۳) سومین عامل عبارت می باشد از سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از فروش دارایی های ثابت، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها که در صورت سود و زیان لحاظ می گردد و موجب تغییر سود خالص می گردد اما در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان های نقدی تاثیری نمی گذارد.
لذا یکی از روشهای مورد بهره گیری به مقصود تعیین کیفیت سود از طریق مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و اجزای نقدی سود می باشد. تمام مفاهیم ارائه شده در این بخش بر اساس این دیدگاه می باشد که اقلام تعهدی کیفیت سود را کاهش می دهند. در ارتباط با این روش اندازه گیری کیفیت سود، احمد و همکاران عقیده دارند که در پژوهش های فعلی یک خلاء احساس می گردد زیرا که هیچ پژوهشگری توجیه روشنی در این مورد که چرا اقلام تعهدی بیشتر نشانگر مدیریت سود بیشتر و کیفیت سود پایین تر می باشد، ارائه نکرده می باشد. به بیانی دیگر اعتبار سازه مورد بهره گیری برای اندازه گیری کیفیت سود مورد تردید می باشد. برای روشن تر شدن این مطلب به این مورد توجه نمایید که روشهای اندازه گیری کیفیت سود که بر روی اقلام تعهدی متمرکز می گردند با روشهایی که کیفیت سود را براساس مفهوم ثبات، اندازه گیری می نمایند، منطبق نیستند(جنکینز و همکاران[3]،2008).
[1] -Dechow, P. & D. Skinner, (2000),

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2] Jenkins , D. Kane , G and U.Velury
[3] Jenkins , D. Kane , G and U.Velury

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
  • ۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی

    ۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی


    پاسخ دهید