قسمتی از متن پایان نامه :

جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق نظاره میدانی که شامل استخراج اطلاعات از صورتهای مالی و قرار دادن این اطلاعات در مدل تعیین شده پژوهش می باشد،  صورت گرفته می باشد.  برای این مقصود از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از اطلاعات موجود در سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس و اوراق بهادار تهران بهره گیری شده می باشد.  در این پژوهش اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد و ترازنامه و صورت سود و زیان از طریق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها گرد آوری شده می باشد.   صورتهای مالی از طریق لوح فشرده مربوط به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و همچنین سامانه اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.  در نهایت با انتقال داده ها به صفحه گسترده اکسل و اعمال محاسبات لازم،  اطلاعات مزبور جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار spss  منتقل گردید.
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

5-3) مطالعه یافته ها و تفسیر نتایج پژوهش
اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه  پژوهش در فصل جهارم ارائه گردیده می باشد. در اینجا پس از ذکر اختصار ای از نتایج نهایی آزمون فرضیه به مطالعه و تفسیر آنها پرداخته می گردد.
 

 

 

  (1-3-5 نتایج آزمون فرضیه
نتایج آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر این که میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی، بیشتر از الگوی جریان نقدی می باشد، حاکی از این می باشد که بر اساس،  t نظاره شده(02/10=t) مطابق  نگاره4-27
در سطح آلفای 5 درصد معنادار می باشد و فرض صفر رد می گردد به تعبیری میانگین میزان پیش بینی مدل ژنتیک(927/0) و الگوی جریان های نقدی(415/0) در شرکت های ورشکسته تفاوت معناداری نظاره می گردد در نتیجه با در نظر داشتن میانگین ها می توان گفت مدل ژنتیک در شرکت های درمانده دارای قدرت پیش بینی بالاتری می باشد. که نتیجه این فرضیه در مورد پیش بینی درماندگی مالی با نتیجه پژوهش دهکردی (1386) سازگاری دارد.   لذا با در نظر داشتن نتایج فوق نتیجه می گیریم که با در نظر داشتن شرایط ایران در صورتی که شرکت ها دارای سه معیار لحاظ شده برای درماندگی مالی طبق این پژوهش یعنی منفی بودن جریان نقدی عملیاتی،  منفی بودن سرمایه در گردش و زیان بودن متعدد باشند سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان برای پیش بینی وضعیت آتی شرکت های مزبور از مدل    برنامه ریزی ژنتیک بهره گیری نمایند. و همچنین میزان دقت کلی مدل برنامه ریزی ژنتیک از الگوی جریان های نقدی بیشتر می باشد.                                                                                                  
                                                                       
 

(2-3-5 نتایج حاصل از الگوی جریان های نقدی                    
نگاره (5-3)نتایج حاصل از به کارگیری الگوی جریان های نقدی را برای پیش بینی درماندگی مالی نشان       می دهد. مطالعه نتایج این الگو نشان می دهد که الگوی جریان های نقدی در طبقه بندی صحیح شرکت های درمانده در نمونه مورد مطالعه دارای دقت 22/51درصدی در یکسال قبل از درماندگی مالی، 60/36درصدی در دو سال قبل از درماندگی مالی و 60/36درصدی در سه سال قبل از درماندگی مالی می باشد. و دقت کلی این الگو در یک سال قبل از درماندگی مالی 39/74درصد،در دو سال قبل از درماندگی 07/67درصدو در سه سال درماندگی مالی 07/67درصد می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


پاسخ دهید