قسمتی از متن پایان نامه :

سانگ و همکاران[1](1999)  پژوهشی در زمینه الگوریتم افراز بازگشتی انجام داد که در نهایت این نتیجه بدست آمد که الگوی مبتنی بر الگوریتم افراز بازگشتی در شرایط عادی و بحران اقتصادی به ترتیب در83.3و81 درصد از موارد صحیح اقدام می کند و الگوی تشخیصی در شرایط عادی و بحرانی به ترتیب دقتی برابر 82.1 و 79.8 درصد دارد.مکی و گرینستین[2]  (2000) در طی تحقیقی به این نتیجه رسید که الگوی الگوریتم افراز بازگشتی نسبت به دو الگوی لوجیت و شبکه عصبی با خطای نوع اول کمتری همراه می باشد و این در حالی می باشد که دو الگوی لوجیت و شبکه عصبی در مینیمم کردن خطای نوع دوم بهتر اقدام می کنند.ادم و شردا[3](1990)طی پژوهشی د ریافت که الگوهای مبتنی بر شبکه عصبی در مقایسه با الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری از دقت و توان پیش بینی بالاتری برخوردارند.اسلچن گریگر و همکاران[4](1992)   در پژوهش خود به این نتیجه رسید که الگو های مبتنی بر شبکه عصبی عملکرد بهتری از الگو های مبتنی بر تحلیل لوجیت دارند.سی لن و همکاران[5](2004)   بر اساس پژوهش در زمینه درماندگی مالی دریافت که الگو های مبتنی بر تحلیل پوششی داده از الگو های مبتنی بر برنامه ریزی خطی ساده و الگو های مبتنی بر درخت تصیم گیری قابلیت پیش بینی بالاتری دارند.ونگ[6])2007) طی پژوهشی در زمینه تحلیل پوششی داه ها به این نتیجه رسید که وارد کردن امتیاز کارایی به الگوهای تشخیصی،  لو جیت و درخت تصمیم گیری باعث بهبود قابلیت پیش بینی این الگو ها می گردد(موسوی شیری، 1388).
 

 

 

2-13-2)تحقیقات انجام گرفته در ایران در زمینه پیش بینی درماندگی مالی
در ایران نیز پیش بینی ورشکستگی در چند پژوهش دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.اولین کار پژوهشی در این ارتباط را مهدی فغانی نرم (1380)انجام داده اند. تعریف وی از ورشکستگی شمول ماده 141قانون تجارت در مورد شرکت بود.وی تحلیل تمایزی چند مرحله ای را مورد بهره گیری قرار داد.نمونه وی شامل 18شرکت ورشکسته و 23 شرکت سالم مربوط به دوره زمانی 1369تا1378بود و اطلاعات مالی شرکت را برای یک و دو سال قبل از ورشکستگی جمع آوری شده می باشد.نسبتهای مالی مورد بهره گیری در این پژوهش عبارتند از:سرمایه در گردش به کل داراییها،سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها،سود انباشته به کل دارایی ها،نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل  بدهی،نسبت فروش به کل دارایی ها،نتیجه این پژوهش این بود که مدل طبقه بندی شرکتهای نمونه را بطور صحیح انجام داده و فاقد هر گونه خطای طبقه بندی بوده می باشد(سهرابی عراقی،1387).علیرضا صفری (1381)ارتباط نسبتهای مالی و تداوم فعالیت شرکتها را مورد رسیدگی قرار داده می باشد.تعریف وی از ورشکستگی توقف نماد معاملاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اثر مشمولیت ماده 141 قانون تجارت بوده می باشد.نمونه مورد آزمون وی 31 شرکت ورشکسته و 31 شرکت سالم برای دوره زمانی 1375-1380 بوده می باشد.نسبهای مورد بهره گیری در این پژوهش عبارتند از: سرمایه در گردش به کل داراییها،قدرت سودآوری،سود قبل از مالیات به بدهی جاری و فروش به کل     دارایی ها.
غلامرضا سلیمانی امیری(1381)درپژوهشی تحت عنوان “مدل پیش بینی متغیر های ورشکستگی در شرکتهای ایرانی “قدرت نسبتهای مالی جهت پیش بینی بحران مالی شرکتها را مورد مطالعه قرار داده می باشد.نمونه وی شامل 30 شرکت دارای بحران مالی و 30 شرکت فاقد بحران مالی بوده می باشد.تعریف وی از ورشکستگی توقف نماد معاملاتی دربورس اوراق بهادار به دلیل ورشکستگی می باشد که حداقل برای دو سال نماد آنها متوقف بوده می باشد.از 22نسبت اولیه پس از مطالعه های لازم 5نسبت که انتظار می رفت با هم بهترین پیش بینی را درخصوص بحران مالی ارائه نمایند انتخاب شده می باشد. این نسبتها عبارتند از: سرمایه در گردش به کل داراییها،نسبت دارایی جاری به بدهی جاری،نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها،حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها،و نسبت فروش به کل دارایی ها پژوهش با بهره گیری از مدل رگرسیون چند گانه برای یک و دو و سه سال قبل از ورشکستگی انجام شده می باشد. نتایج آماری مدل حاکی از معتبر بودن مدل و نسبتهایی انتخاب شده بوده می باشد.نتایج آزمون توانایی پیش بینی مدل نشان دهنده این واقعیت می باشد که مدل قادر می باشد تا 3 سال قبل از بحران مالی در شرکتها، پیش بینی صحیحی در خصوص بحران مالی ارائه دهند.خطای نوع اول و دوم برای یک سال قبل از ورشکستگی به ترتیب 7%و3% برای سال دوم 23%و 10% و برای سال سوم 7% و 13% برآورد شده می باشد.
محمد تقی قسوری(1384) در پژوهشی تحت عنوان “مقایسه بین ترکیبی از نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی و نسبتهای مالی صر فا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها”با مطالعه 32 شرکت سالم و 32 شرکت ناسالم بر اساس مشمولیت ماده 141قانون تجارت به این نتیجه رسیده می باشد که نسبتهای مبتنی بر صورت وجوه نقد نیز می تواند به مانند نسبتهای استخراج شده از ترازنامه و سود و زیان نیز در پیش بینی ورشکستگی شرکتها تاثیر داشته می باشد. سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه عبارتند از:
دیو سالار( 1389)در پژوهشی تحت عنوان”مطالعه تطبیقی پیش بینی ورشکستگی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از روشهای آماری و روش های هوش محاسباتی”به ارائه مدلهایی برای پیش بینی ورشکستگی و انتخاب بهترین مدل شناسایی نسبتهای مالی مهم پیش بینی ورشکستگی  پرداخت.در نهایت این مطالعه منجر به ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی با در نظر داشتن شرایط ایران گردید.
سهرابی عراقی( 1387)در پژوهشی تحت عنوان “مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی” به ارائه یک مدل برای پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی بر اساس Qتوبین، پرداخت. که در نهایت بابررسی های انجام گرفته با در نظر داشتن شرایط اقتصادی ایران یک مدل که بر گرفته شده از پنج نسبت مالی بود ارائه نمود که قابلیت پیش بینی و تمیز بین دو گروه شرکتهای دارای بحران مالی و غیر بحران مالی را دارد.
فرج زاده(1386) در پژوهشی جهت تحت عنوان “کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی” مدلهایی مناسب از طریق روش MDAو الگوریتم ژنتیک جهت بهره گیری در شرکتهایی ایرانی ارائه گردیده می باشد.و نتیجه گرفت که در پیش بینی ورشکستگی میزان دقت مدل GP بیشتر از مدلهای MDA  می باشد.
سعید فلاح پور(1383) در پژوهشی تحت عنوان “پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با بهره گیری از        شبکه های عصبی مصنوعی”به مطالعه میزان دقت پیش بینی درماندگی مالی از طریق روش های MDAو ANN پرداخت که نتایج حاصل از این پژوهش اظهار داشت که با بهره گیری از ANNمی توان پیش بینی قابل قبولی در مورد درماندگی مالی شرکتها ارائه نمود که از مدل خطی MDA عملکرد بهتری دارد.
 

2-13-3)تحقیقات مربوط به الگوهای جریان های نقدی
 

شرکت ها در نتیجه تصمیمات راهبردی و محیط رقابتی خود از مراحل چرخه ی عمر(مرحله ی ظهور-رشد-بلوغ-رکود و نزول) عبور می کنند، وبا در نظر داشتن هر مرحله از حیات خود سیاست ها و خط مشی های مشخصی را دنبال می کنند.
به عنوان مثال در مرحله ظهور،  شرکت ها کوشش می کنند وارد بازار شوند، ساختار هزینه و درآمدهای بالقوه خود را شناسایی کنند. در این مرحله معمولا جریان های نقد عملیاتی منفی می باشد.  ژووانیک[7] 1962))شرکت ها در جهت ایجاد ظرفیت و استعداد حرکت می کنند. مدیران به مقصود ارتقاء و جلوگیری از ورود رقبای بالقوه به صنعت، سرمایه گذاری می کنند. این امر باعث می شودخالص وجوه حاصل از سرمایه گذاری منفی باشد. اسپنس[8])1981) با در نظر داشتن این که در این مراحل وجوه کافی در شرکت ایجاد نمی گردد  احتمالا شرکت ها وجوه مورد نیاز خود را از منابع خارج شرکت تأمین می کنند، در نتیجه خالص وجوه حاصل از فعالیت های تأمین مالی مثبت می باشد      (دیکیسن، 2011).
الگوهای جریان های نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع،  تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد.  تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن هر یک از طبقات جریان وجوه نقد عملیاتی،  سرمایه گذاری،  تأمین مالی،  را با در نظر داشتن مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. به عنوان مثال مثبت یا منفی بودن هر یک از طبقات، سیاست ها و خط مشی های مورد انتظار هر یک از مراحل چرخه عمر را نشان می دهد.   ژووانیک1982)) اظهار می کند که شرکت ها در مرحله ظهور کوشش در شناخت هزینه ها و درآمدهای بالقوه ی خود دارند،همچنین دیماند[9](1991)اظهار می کند که شرکت ها در مرحله ظهور و رشد از منابع خارج شرکت برای تأمین مالی بهره گیری می کنند و همچنین در مرحله بلوغ از منابع داخلی بهره گیری می کنند. لارنی بولان[10](2009)به مطالعه بین مراحل چرخه عمر شرکت و نوع تأمین مالی شرکت پرداخت،نتایج این پژوهش نشان می دهد که شرکت ها در دوره رشد از منابع خارج از شرکت تأمین مالی   می کنند و در مرحله ی بلوغ از منابع داخلی بهره گیری می کنند.
ژووانیک1982))طی مطالعاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که در مرحله ی ظهور شرکت بعلت نداشتن مشتریان و کمبود دانش در باره ی درآمدها و هزینه های بالقوه جریان نقد عملیاتی آنها منفی می باشد. اسپنس)1981)اظهار داشت که جریان نقد عملیاتی در مرحله ی رشد بعلت حداکثر شدن حاشیه سود، مثبت        می گردد.و همچنین بعلت سرمایه گذاری بالا در این مرحله بعلت جلوگیری از ورود رقبا جریان نقد ناشی از      سرمایه گذاری منفی خواهد گردید.و همچنین ورنرفلت[11](1985) اظهار نمود که دوره ی بلوغ بعلت افزایش کارایی و تاثیر از طریق افزایش دانش عملیاتی جریان نقد عملیاتی مثبت و در دوره ی رکود بعلت کاهش قیمت دارای جریان عملیاتی منفی می گردد.و همچنین اظهار داشت که در مرحله ی نزول بعلت کاهش نرخ رشد که باعث کاهش قیمت ها می گردد جریان نقد عملیاتی منفی می گردد(دیکیسن، 2011).  .
[1] Sung et.al.
[2] Mckee and Greenstein

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[3] Odom and sharda
[4] Salchengerger et.al.
[5] Cielen et.al.
[6] Wang
[7] Jovanovic
[8] Spence
[9]Diamond
[10] Larni Bolan
[11] Wernerfelt

سوالات یا اهداف پایان نامه :