اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

برای آزمون فرضیه صفر، آماره t بکار برده می گردد. اگر مقدار t محاسبه شده از مقدار بحرانی t در سطح معنی‌دار تجاوز کند، فرضیه رد می گردد، اگر این طور نباشد ممکن می باشد پذیرفته گردد (ابریشمی، 1390: 295).
در این آزمون عدم رد  H0به مفهوم بی‌معنا بودن ضریب موردنظر و رد H0 به معنی معنا­دار بودن ضریب موردنظر می باشد.
 

 

3-8-2-2- نبود خود همبستگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مشهورترین آزمون برای تشخیص خود همبستگی به‌وسیله دو آماردان به نام‌های دوربین و واتسن توسعه پیدا نمود و به عنوان آماره  dدوربین-واتسن شناخته شده می باشد که به صورت زیر تعریف شده می باشد:
که نسبت مجموع مربعات تفاوت پی در پی در باقی‌مانده به  می باشد. در صورت کسر آماره d، تعداد نظاره‌ها (n-1) می باشد؛ زیرا، یک نظاره در تفاوت‌های پی در پی حذف می گردد.
مزیت بزرگ آماره d دوربین- واتسن این می باشد که مبتنی بر باقی‌مانده‌های برآورد شده می باشد که به‌گونه مستمر در تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه می شوند. به‌دلیل این مزیت، در حال حاضر، به‌گونه معمول آماره d دوربین- واتسن همراه با سایر معیارها از قبیل ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده، آماره t و آماره F گزارش می گردد.
محاسبه حد دقیق اقدام آزمون دوربین- واتسن مشکل می باشد. پس، آزمون را با کران پایین (dL) و کران بالا (du) انجام می‌دهند. قاعده تصمیم در این آزمون به صورت زیر می باشد:
<d0<dL0 فرض صفر رد می گردد، خود همبستگی مثبت هست.
dL<d0<du نتیجه آزمون قطعی نیست.
dL-4du ≤ d0 ≤ -4 نتیجه آزمون قطعی نیست.
du-4du < d0 <  فرض صفر تأیید می گردد، خود همبستگی وجود ندارد.
4dL < d0 < -4  فرض صفر رد می گردد، خود همبستگی منفی هست.
خاطر نشان می گردد که توصیه شده در مواردی که نتیجه آزمون قطعی نیست، برای بالا بردن اطمینان، وجود خود همبستگی پذیرفته گردد (گجراتی، 2004: 471-467).
 

3-8-3- روش بهره گیری از داده‌ها

معمولاً بهره گیری از داده‌های آماری به سه روش مقطعی[1]، سری زمانی[2] و ترکیبی[3] امکان‌پذیر می باشد:
1- داده‌های مقطعی: داده‌های مقطعی، بر اساس یک یا چند متغیر در یک زمان مشخص جمع‌آوری می شوند.
2- داده‌های سری زمانی: داده‌هایی هستند که در طی یک دوره زمانی جمع‌آوری می شوند.
[1] Cross-section Data
[2] Time series
[3] Panel Data
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید