امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان 

قسمتی از متن پایان نامه :

– بازنگری مختصری از پیاده سازی ارزیابی متوازن در سازمان های غیر انتفاعی و همچنین بحث در مورد کاربردها و فواید بالقوه ارزیابی متوازن در سازمان های مراقبت پزشکی.

 • تشریح فرایند سلسله مراتبی(AHP) با مطالعه ارزیابی متوازن
 • نتایج حاصل از یافته های چن:
  1- پیاده کنندگان این ارزیابی متوازن در بیمارستان ها بایستی از این موضوع آگاه باشند، که پیاده سازی موفق خود را به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک مطرح کنند.
  2- رهبری مدیریت ارشد، همکاری نیروهای پزشکی و اداری و زیر ساخت های سازمانی، عوامل اساسی در موفقیت ارزیابی متوازن هستند.
  3- تفسیر و بهره گیری از ارزیابی متوازن، مستلزم آموزش و یادگیری تجربی می باشد.
  4- مقایسه و ارزیابی نتایج حاصل از ارزیابی متوازن و یکنواخت کردن اطلاعات سرتاسر سازمان، باعث اصلاح و بهبود جریان اطلاعات و تصمیم گیری در سازمان می گردد.
  فرناندز[1] و همکاران(2006) کاربرد ارزیابی متوازن را در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط به صورت تجربی آزمون کردند. نتایج آنها، قابلیت کاربرد ارزیابی متوازن در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط(که منابع و تخصیص محدود در آنها یک موضوع کلیدی می باشد) را نشان می دهد. آنها با بکارگیری چهار سازه ارزیابی متوازن در شرکت هائی که کمتر از 250 کارمند داشتند، ارزیابی متوازن را طراحی و اجرا کردند. کار آنها شامل هشت مرحله بود، که عبارتند از:آشناسازی با پروژه، مشخص کردن استراتژی، تجزیه و تحلیل استراتژی، تجزیه و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد، تجزیه و تحلیل مدیریت، آشناسازی با استراتژی، برنامه ریزی برای اجرا و مطالعه رسمی.
  گامبوس[2] و لوسی یر[3](2006) با مطالعه کاربرد ارزیابی متوازن در سه شرکت کوچک و متوسط هاید پارک الکترونیک، صنایع فوتورا و باغ های مرکبات جنوبی به این نتیجه رسیدند ، که ارزیابی متوازن در این شرکت ها باعث بهبود عملکرد آنها شده می باشد. اگرچه 50 درصد از هزار شرکت جزء فهرست فورچون از تکنیک ارزیابی متوازن بهره گیری می کنند، اما تعداد کمی از واحدهای تجاری کوچک و متوسط این تکنیک را به کار می برند.  بولین[4](2006) با مطالعه چارچوب ارزیابی متوازن و معیارهای مربوط به آن، به این نتیجه رسید که ارزیابی متوازن یک مدل ارزیابی عملکرد قابل اتکا و معتبر می باشد.   چن و دیگران[5] (2006) عوامل تعیین کننده در اجرای ارزیابی متوازن را مورد مطالعه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند، که مشارکت مدیران ارشد مالی، مدیران اداری و پشتیبانی مدیریت عالی سازمان و اندازه سازمان به گونه با اهمیتی با مراحل اجرای ارزیابی متوازن همبستگی دارند.همچنین آنها نشان دادند، که اینعوامل با مراحل اجرای ارزیابی متوازن تغییر می کنند.
  اثمن[6](2006) اثرات توسعه مدل علّی استراتژی در اجرای ارزیابی متوازن را مورد مطالعه قرار داد. مطالعات انجام شده در مورد پذیرش ارزیابی متوازن، نشان می دهد، بسیاری از سازمان هائی که ارزیابی متوازن را پذیرفته اند، یک مدل علّی برای استراتژی خودشان ایجاد نکرده اند. اثمن در این مقاله تفاوت های بین شرکت هائی که هنگام اجرای ارزیابی متوازن، یک مدل علّی برای استراتژی خودشان ایجاد کرده اند و شرکت هائی که از یک مدل علّی بهره گیری نکرده اند را، مورد مطالعه قرار داده می باشد. نتایج  نشان می دهد، که اجرای موفقیت آمیز ارزیابی متوازن، نیازمند توسعه و تفصیل یک مدل علّی استراتژی در هر سازمان می باشد.
  بهاگوات و شارما[7] (2007) ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره عرضه در شرکت های کوچک و متوسط هند را، با بهره گیری از ارزیابی متوازن، مورد مطالعه قرار دادند. آنها معیارهائی را در کارت امتیازدهی متوازن برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره عرضه و یک سیستم ارزیابی عملکرد متوازن برای طراحی و تجزیه و تحلیل زنجیره های عرضه پیشنهاد کردند. ارزیابی عملکرد، یک عامل ضروری برنامه ریزی و کنترل موثر برای تصمیم گیری می باشد. نتایج ارزیابی زنجیره عرضه، اثرات استراتژی ها و فرصت های بالقوه در مدیریت زنجیره عرضه را عیان می کند. بعضی از معیارهای مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره عرضه عبارتند از:
  1- معیارها برای ارزیابی عملکرد روش های سفارش برنامه ریزی شده:

 • روش ثبت سفارش
 • زمان انجام سفارش
 • روش سفارش مشتری
  • مشارکت در زنجیره عرضه و مقیاس های مرتبط
  • ارزیابی خدمات و رضایت مشتری:
  • انعطاف پذیری
  • زمان جستجوی مشتری
  • معیارها و مقیاس های سطوح تولید:
  • محدوده ارائه خدمات و تولید محصولات
  • ظرفیت عملی مورد بهره گیری
  • کارائی تکنیک های زمان بندی
  • معیارهائی برای ارزیابی عملکرد تحویل
  • تامین مالی زنجیره عرضه و هزینه اقدامات مربوط به تهیه و توزیع:
  • هزینه مربوط به دارائی ها و بازده سرمایه گذاری
  • هزینه مجموعه موجودی کالا

  [1] – Fernandes et al
  [2] – Gumbus
  [3] – Lussier
  [4] – Boulianne
  [5] – Chen et al
  [6] – Othman
  [7] – Bhagwat and Sharma

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  -آیا امکان اجرای تکنیک “ارزیابی متوازن”به مقصود ارزیابی عملکرد در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای درون سازمانی (داخلی) ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد  ارزیابی متوازن هست؟
  -کدامیک از منظرهای ارزیابی متوازن بیشترین کاربرد را دارد؟