قسمتی از متن پایان نامه :

اگر بخواهیم ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی را بطور اختصار تعریف کنیم شاید بهترین تعریف همان تعریف ارائه شده توسط ویکری[1] (1985) می باشد که می گوید “ویژگیهایی از اطلاعات که موجب سودمندی آن می گردد”. برای اینکه اطلاعات باکیفیت تلقی شوند بایستی حایز یکسری خصوصیات کیفی باشند. این خصوصیات باعث می گردد تا اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای بهره گیری کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی، و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات عبارتند از” مربوط بودن” و “قابل اتکا بودن” که این دو خصوصیت نیز خود متشکل از خصوصیات دیگری هستند. اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی بهره گیری کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تایید و تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها موثر واقع گردد. برای اینکه اطلاعات مربوط باشند بایستی ارزش پیش بینی و قابلیت تایید( ارزش بازخورد) داشته باشند و به موقع در اختیار بهره گیری کنندگان قرار بگیرند. اطلاعاتی قابل اتکا هستند که کامل بوده، عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشند و بطور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی اظهار آن می باشد یا بگونه ای معقول انتظار می رود اظهار کند. برای اینکه اطلاعات قابل اتکا باشند نیز بایستی کامل بوده، بیطرفانه و محتاطانه و بیانی صادقانه و با رعایت رجحان محتوا برشکل تهیه و ارائه شوند(اعتمادی و همکاران، 1388).
2ـ15ـ الگو
مجموعه ای از معادلات یا پیشنهادات می باشد که بعضی از جنبه های تجربی را در شکلی ساده تر توضیح می دهد. “کوهن” در رساله خود در مورد الگوی تغییرات تفکر علمی مفهوم “الگو” را معرفی کرده می باشد. کوهن الگو را چارچوبی نظری و کاربردی تعریف کرده می باشد که بر مبنای آن الگوهایی برای خلق سنتهای منجسم و خاص پژوهش علمی ساخته می گردد. الگوی یک دانشمند نوع مسائل مورد علاقه وی را رقم می زند. الگو دامنه کاربرد تجربه را برای تئوریها و تحقیقات روشن می کند .نوع آزمون و استانداردهای لازم برای داوری درمورد تناقض مفروضات تئوریک را الگو تعیین می کند .الگو نوعی جهان بینی و محوری برای پژوهش می باشد(گجراتی، 1384).
2ـ15ـ1ـ ویژگیهای یک الگوی خوب:
یک الگوی خوب بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد :
الفکمی بودن متغیرهای اظهار کننده الگو
این اصل می گوید که الگو زمانی با ارزش و مهم خواهد بود که مقدار زیادی از تغییرات را به وسیله مقدار کمی از متغیرها توضیح دهد. به بیانی دیگر برای دریافتن اساسی پدیده تحت مطالعه، تنها بایستی متغیرهای کلیدی را در تحلیل وارد نمود .
بقابلیت تشخیص
این اصل حکم می کند که برای مجموعه داده های معین، پارامترهای تخمین زده شده بایستی مقادیر منحصر به فردی را به دست دهند  .به بیانی دیگر تنها یک تخمین برای هر پارامتر مشخص بدست آید .
جخوبی برازش
نظر به اینکه هدف اساسی تحلیل رگرسیون، اظهار تا حد امکان تغییرات دو متغیر وابسته به وسیله متغیرهای توضیحی ملحوظ در الگو می باشد؛ پس الگو، زمانی به اندازه گیری عنوان یک الگوی خوب مد نظر قرار می گیرد که این اظهار که بوسیله ٢R می گردد حتی الامکان بالا باشد .
دسازگاری با تئوری
ممکن می باشد الگو علی رغم داشتن ٢R بالا ، بعلت اشتباه بودن علائم یک یا چند ضریب آن، الگوی خوبی نباشد، به بیانی دیگر علامت ضرایب الگو بایستی با مفاهیم تئوری سازگار باشد .
هقدرت تعمیم دهی و پیشگیری
تنها آزمون مناسب برای اعتبار الگو مقایسه پیش بینی آن با تجربه و واقعیت می باشد . اما این سوال مطرح می گردد که مگر٢R  بالا دلالت بر قدرت تعمیم دهی الگو ندارد. جواب این سوال مثبت می باشد و بایستی گفت که این قدرت اظهار شده توسط٢R  فقط در ارتباط با یک نمونه معین مدنظر می باشد و آن چیز که که در اینجا مدنظر می باشد قدرت پیش بینی و تعمیم دهی برای دوره ای خارج از دوره نمونه می باشد(گجراتی، 1384).
[1] . Vickrey

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دیدگاهتان را بنویسید