انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو زمانی پژوهش: پژوهش حاضر به صورت سالانه در بازه زمانی 1386ـ1389 انجام گرفته می باشد.
قلمرو مکانی پژوهش: پژوهش حاضر در کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته می باشد.
قلمرو موضوعی پژوهش: این پژوهش به مطالعه پیش بینی بحران مالی با بهره گیری از نسبت های مالی پرداخته می باشد.
3ـ4ـ جـامـعه آمـاری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده طی سال های 1386 تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه پژوهش نیز شامل شرکت هایی با محدودیت های زیر می باشند:

 • دارای سال مالی منتهی به29 اسفند باشند.
 • غیر از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس باشند.
 • همه اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای شرکت های مورد نظر در دسترس باشد.
 • مقصود از شرکت های تولیدی شرکت هایی می باشد که در زمینه های بازرگانی، خدماتی و مالی فعالیت نمی کنند. با در نظر داشتن پژوهش، نمونه در دو گروه بایستی طبقه بندی شوند. گروه اول متشکل از شرکت های دارای بحران مالی و گروه دوم متشکل از شرکت های فاقد بحران مالی هستند. جهت انتخاب شرکت های دارای بحران مالی از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت بهره گیری شده می باشد. طبق ماده 141 قانون تجارت شرکت های ورشکسته شرکت هایی هستند که زیان انباشته آن ها بیشتر از 50 درصد سرمایه آن ها باشد. در این پژوهش اگر شرکتی در سه سال متوالی مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد، ورشکسته تلقی می گردد و در غیر اینصورت غیر ورشکسته می باشد. بر این اساس هر یک از سال های 86 تا 89  مطالعه و شرکت های مشمول و غیرمشمول ماده قانون 141 مشخص، سپس نمونه پژوهش مبنی بر ورشکستگی در سه سال متوالی مشخص شده می باشد. نتایج مطالعه ها نشان می دهد که تعداد شرکت های تولیدی ورشکسته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 60 عدد می باشد. سپس از میان شرکت های تولیدی باقی مانده با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی نیز  60 شرکت غیرورشکسته انتخاب گردید. پس نمونه تحت مطالعه شامل 120 شرکت می باشد.
  3ـ5ـ نحوه جمع آوری اطلاعات
  برای محاسبه متغیر های وابسته و مستقل پژوهش از اطلاعات صورت های مالی اعضای نمونه بهره گیری شده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش از نرم افزار ره آورد جدید بهره گیری خواهد گردید.  بعد از جمع آوری داده ها در نرم افزار اکسل طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اولیه صورت خواهد گرفت و بعد از آماده شدن داده ها برای تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS بهره گیری می نماییم. در واقع می توان اهم موارد انجام شده برای جمع آوری داده ها را به این شکل اظهار نمود:

 • بدست آوردن جامعه آماری و نمونه پژوهش
 • جمع آوری داده های مالی
 • محاسبه متغیر ها
 • طبقه بندی متغیر ها در قالب مدل پژوهش در فایل اکسل
 • تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS
 • 3ـ6ـ  تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
  برای انتخاب متغیرهای مدل بایستی از تعاریف و نسبت هایی بهره گیری گردد که اطلاعات آن موجود و به راحتی از طریق صورت های مالی شرکت ها قابل استخراج باشد. در این بخش متغیرهای وابسته و مستقل به توضیح زیر معرفی شده می باشد.
  الف) متغیر وابسته: متغیر وابسته یک متغیر مجازی برای تفکیک شرکت های سالم و درمانده قانون تجارت می باشد که مقدار یک بیانگر سالم بودن و مقدار صفر بیانگر ورشکستگی شرکت می باشد.
  ب) متغیرهای مستقل: در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل نسبت های مالی می باشد بطوریکه در چهار گروه زیر طبقه بندی شده می باشد
  1ـ نسبت های نقدینگی: توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه گیری می کند. این نسبت ها از مقایسه دارایی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آید. مهمترین نسبت های نقدینگی عبارتند از نسبت جاری، نسبت آنی و سرمایه در گردش.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


  دیدگاهتان را بنویسید