قسمتی از متن پایان نامه :

سهام عادی نوعی دارایی مالی می باشد که نشان دهنده مالکیت در شرکت می باشد. کسی که سهام عادی شرکتی را می خرد حق مالکیت در آن شرکت را بدست می آورد در درآمدها و سود شرکت سهیم می گردد و اگر زیانی وجود داشته باشد دارنده سهام عادی زیان خواهد نمود و درآمد دارنده بستگی به سودهای شرکت دارد که ممکن می باشد در طول زمان نوسانات زیادی را متحمل گردد. اغلب شرکت ها در سطح جهانی برای تامین مالی، از سهام عادی بهره گیری می کنند و در بورس ایران نیز بیشتر معاملات بر روی این نوع از دارایی مالی انجام می گردد و یک منبع عمده تامین مالی در شرایط فعلی به شمار می رود(عبادی،1381).
 

2-3-2-3  استقراض                                                                                                                     

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مهیا کردن منابع تامین مالی منطبق با پروژه های سرمایه ای خاص، منبع مالی مخصوص خود را می طلبد. این ابزارها ممکن می باشد کوتاه مدت یا بلند مدت و داخلی یا خارجی باشد. شرکت ها بخاطر بعضی قید و بندها همیشه نمی توانند از سهام عادی یا ممتاز و یا اوراق قرضه بهره گیری نمایند. لاجرم برای تامین بعضی از پروژه های کوتاه مدت از وام های کوتاه مدت و برای اجرای پروژه های بلند مدت از وام های بلند مدت بهره گیری می کنند.
 

2-4  ویژگی های روش های تامین مالی
چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعی هست که عبارتست از:
استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و بهره گیری از سود انباشته، استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و آن این می باشد که منابع تامین وجه، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات آن قراردارد، در حالی که سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی می باشد. تامین مالی از طریق انتشار سهم عادی و بهره گیری از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می باشند. سود انباشته و استقراض دو منبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی به شمار می رود. پایین بودن هزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها که یک هزینه ی قابل قبول مالیاتی به شمار می رود، کارشناسان امور مالی را متقاعد کرده که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می تواند عاملی موثر در افزایش ارزش بازار شرکت ها و ثروت سهامداران باشد.

 

2-5  تامین مالی کوتاه مدت
برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد بهره گیری قرار می گیرد معمولاً مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده بایستی به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولاً برای سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری از وام کوتاه مدت بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید