قسمتی از متن پایان نامه :

پژوهش عبارت می باشد از  فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه. پس پژوهش فرآیندی می باشد که از طریق آن می‌توان درمورد ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می گردد. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه نامعین می باشد. همان‌گونه که ذکر گردید روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه نامعین می باشد و از مراحل منظم و پیوسته‌ای تشکیل می گردد تا امر پژوهش علمی را از آغاز تا پایان امکان‌پذیر نماید.
در فصل اول به تشریح کلیاتی درمورد موضوع پژوهش پرداخته گردید. فصل دوم به اظهار ادبیات و سابقه پژوهش اختصاص داشت. موضوع این فصل، تشریح روش اجرایی پژوهش می باشد. در بخش ابزار        اندازه گیری درمورد موضوعاتی از قبیل طراحی سؤالات پرسشنامه ها، نوع سؤالات و نحوه اجرای پرسشنامه مطالبی اظهار می گردد. در ادامه، قابلیت اطمینان و اعتبار پرسشنامه، نحوه جمع آوری اطلاعات و روش های آماری مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح می گردد.
 

 

3-2- فرضیه‌های پژوهش

اظهار مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، از طرفی دیگر درصورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونه­ای بزرگ می­گردد که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست، پس مسأله هیچگاه به صورت عملی حل نخواهد گردید مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه‌هایی تبدیل گردد. ارتباط فرضیه با پژوهش مثل ارتباط راه با مسافرت می باشد.
فرضیه ها از نظریات گذشته استناج می­گردد و چراغ راه مطالعات جدید هستند متغیر­ها، فرضیه­ها را به صورتی نشان می دهند که محققان رفتاری و مدیریتی بتواند آنها را نظاره  و اندازه گیری کنند. فرضیه حدس بخردانه­ای درمورد ارتباط دو یا چند متغیر می باشد که به صورت جمله­ی خبری اظهار شده ونشانگر نتایج مورد انتظار می باشد.  این پژوهش دارای شش فرضیه می باشد که با هدف مطالعه ارتباط ساختار هزینه­ها با ساختار سرمایه تدوین شده می باشد در آن روابط سود اوری و اندازه شرکت با ساختار سرمایه مطالعه شده می باشد.

فرضیه اول: بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست.
فرضیه دوم: بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها  و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار ارتباط معنی داری هست.
فرضیه سوم: بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست.
فرضیه چهارم: بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار ارتباط معنی داری هست.
فرضیه پنجم: بین بین سود آوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست.
فرضیه ششم: بین بین سود آوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار  ارتباط معنی داری هست
 

3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری

هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، توانمند کردن محقق در آزمون کردن فرضیه می باشد. به گونه کلی هدف از آزمون فرضهای آماری ، تعیین این موضوع می باشد که با در نظر داشتن اطلاعات به دست آمده از نمونه ، حدسی که در باره خصوصیتی از جامعه زده‌ایم، قویاً قابل تأیید می باشد یا خیر؟ فرضیه های آماری، جمله­ها یا عبارت­هایی هستند که با بهره گیری از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می شوند و تأثیر آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری می باشد. فرضیه­های آماری به دو دسته تقسیم می شوند.
1- فرض صفر[1]H0  
این فرض به صورتی می باشد که به نداشتن تفاوت ، ارتباط یا اثر تصریح می کند این نوع فرضها را گاهاً فرض پوچ یا آماری نیز می نامند.
2- فرض خلاف[2]
این فرض به صورتی می باشد که به احتمال وجود تفاوت ، ارتباط یا اثر تصریح می کند، این نوع فرضها را گاهاً فرض پژوهش یا جانشین نیز می نامند. فرض خلاف یا پژوهش در واقع پیش‌بینی محقق از نتایج می باشد پس فرضیه‌های آماری پژوهش به توضیح زیر نوشته می شوند:
فرضیه اول:
بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست.
بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست.
برای سایر فرضیه نیز  به همین صورت اقدام شده می باشد
 

3-4- روش پژوهش

در مورد روش‌شناسی پژوهش در کتابهای مختلف، شیوه‌ها، نظرات و دیدگاههای متفاوتی یاد شده می باشد(ظهوری، 1378، ص27). تشتت‌آرا مانند سایر مباحث در علوم انسانی بحدی می باشد که نمی‌توان در این زمینه نظر واحدی را ارائه داد. در پژوهشهای رشته‌های علوم انسانی دو رویکرد هست که عبارتند از: رویکردهای فردگرایانه و طبیعت گرایانه([3]). کاربرد این دو رویکرد منجر به توسعه دو دسته از روش‌های پژوهش شده می باشد که عبارتند از: روشهای کمی و کیفی([4])، این دو دسته ازروش‌هامکمل یکدیگربوده و برای شناخت پدیده‌ها می‌توانند توأماً مورد بهره گیری قرار گیرند(بازرگان، 1377، ص77). در کلی‌ترین تقسیم‌بندی، روش پژوهش را کتابخانه‌ای و میدانی در نظر گرفته‌اند که در پژوهش حاضر از هر دو این روش‌ها بهره گیری خواهد گردید. بر این اساس آغاز جوانب و موضوعات مطالعاتی مربوط به موضوع پژوهش در قالب مرور ادبیات موضوعی پژوهش مورد مطالعه و تشریح قرار خواهند گرفت سپس با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای نسبت به جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به مقصود شناخت ارتباط بین این متغیرها اقدام خواهد گردید.
پژوهش­ها را از نظر هدف به سه دسته پژوهش بنیادی، پژوهش کاربردی و پژوهش و توسعه تقسیم می­کنند که پژوهش حاضر از نوع کاربردی محسوب می­گردد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­شوند.
 

1-Null  Hyp
2-Alternative Hyp
3- Naturalistic and rationalistic.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- Quantitative and qualitative.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:
1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟
سوالات فرعی:
1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟
2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟
3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟


دیدگاهتان را بنویسید