عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

در بانک‌ها درآمدها به دو دسته مشاع و غیر مشاع تقسیم می گردد:
درآمد مشاع: درآمدهایی هستند که از محل سرمایه گذاری مشترک بین سپرده گذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و همچنین از محل درآمدهای مشترک حاصل بین بانک و وام گیرندگان از محل تسهیلات اعطایی بدست می آیند(رضانژاد،1389، ص2).
درآمد غیرمشاع: درآمدهایی هستند که از محل ارایه انواع خدمات و کارمزدهایی که اخذ می گردد بدست می آید(رضانژاد،1389، ص2).
همانطور که گفته گردید سود حاصل از تسهیلات یا همان نرخ بهره دریافتی از مشتریان در قبال اعطای تسهیلات در قسمت سود تسهیلات اعطایی مقصود می گردد. در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی در نظام بانکی کشور به روش‌های زیر بایستی اقدام گردد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، 1384):
الف-  درآمد عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال، هرکدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی بر اساس قرارداد قابل شناسایی می باشد.
ب- درآمد عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حسابهای بانک خواهد بود.
ج- طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم می باشد به موارد زیر توجه گردد:

 • جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.
 • مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گون های اتکا پذیر انداز هگیری نمود.
 • خاطر نشان می گردد تاخیر و دیر نمود در باز پرداخت اقساط (وجه التزام) هم در این قسمت شناسایی و مقصود میگردد. مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می گردد تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی می باشد در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد. در عقود مشارکتی هم از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن می باشد و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد گردد، متعلق به بانک می باشد. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، 1386) .
  سودهایی که در ازای سرمایه گذاری در اوراق مشارکت  : سهام ” املاک  و … و همچنین سود سپرده گذاریهای در سایر بانک‌ها در قسمت سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها مقصود می گردد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه

 • پاسخ دهید