تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف محافظه کاری

گرچه محافظه کاری به گونه وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تاثیر می گذارد، اما حسابداران اغلب بر شکل های (شیوه های) محدودی از محافظه کاری تمرکز می نماید. برای مثال انتخاب روش های استهلاک تسریعی درمقابل روش خط مستقیم، سرمایه ای کردن یا هزینه کردن فوری مخارج پژوهش و توسعه، یا قاعده اقل بهای تمام شده و ارزش بازار در ارتباط با موجودی کالا،مانند روش های انتخابی حسابداری محافظه کرانه می باشند. با این حال پژوهش های تجربی معمولاً بر ساختارهای محافظه کاری گسترده تری تکیه می کنند که منعکس کننده تاثیر انباشته انتخاب های حسابداری مدیران،شامل عدم تقارن اطلاعاتی، مفروضات و برآوردهای آن ها نیز
می باشد (احمد و همکاران[1]، 2002).
باسو (1997)محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد در صورت های مالی تفسیر می کند.در تفسیر او از محافظه کاری، سودها اخبار بد را در مقایسه با اخبار خوب سریع تر منعکس می کند.برای مثال، زیان های عملیاتی تحقق نیافته نسبت به سودهای عملیاتی تحقق نیافته زودتر شناسایی می گردد.این عدم تقارن در شناسایی به تفاوت های سیستماتیک بین دوره های اخبار بد و اخبار خوب در به موقع بودن سودها و دوام سودها منجر می گردد(باسو، 1997).
واتس (2003 ) محافظه کاری حسابداری را ویژگی مهمی برای بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می شناسد. به عقیده او استانداردهای غیر محافظه کارانه حسابداری باعث می گردد تا مدیران واحدهای تجاری ارقام حسابداری مثلاً سود را به نفع خود بیش نمایی نمایند تا پاداش بیشتری دریافت کنند. حسابداری اثباتی فرض می کند که محافظه کاری حسابداری بواسطه الزام قابلیت اثبات و تایید بالا برای شناخت درآمد و یا قابلیت اثبات و تایید پایین برای شناخت هزینه در ارتباط با قراردادهای پاداش میان سهامداران و مدیران ، به وجود آمده می باشد. از دیدگاه نظری ، محافظه کاری حسابداری رفتار جانبدارانه مدیر در شناسایی سود را به تاخیر می اندازد. از این رو، محافظه کاری موجب
می گردد تا مدیر و سایر گروهها نظیر سهامداران مبالغ کمتری از سود را دریافت نمایند. این موضوع موجب افزایش ارزش شرکت می گردد. ارزش افزایش یافته شرکت، میان همه گروههای طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه هر گروه افزایش می یابد(واتس، 2003).

2-11-تقسیم بندی محافظه کاری

افراد مختلف به عناوین متفاوت محافظه کاری را به دو مفهوم فرعی و روشن تر تقسیم کرده اند. برای مثال پاپ و واکر[2](1999) محافظه کاری را به دو نوع به وقوع پیوسته و پیش بینی شده طبقه بندی کرده اند در حالیکه بال و همکاران[3] (2000) به دو نوع محافظه کاری ترازنامه ای و صورت سود و زیانی تصریح می کنند. چاندرا و همکاران[4] (2004) محافظه کاری را تحت عناوین وابسته به اخبار و مستقل از اخبار از هم تفکیک می کنند. طبق نظر بال و شیواکومار[5] (2005) محافظه کاری به دو بخش شرطی و غیر شرطی تقسیم می گردد هر دو نوع محافظه کاری موجب ارائه کمتر از واقع ارزش دارایی ها می گردند، اما تفاوت آنها در توانشان در القاء اطلاعات جدید در صورت های مالی می باشد(بال و شیواکومار ، 2005).
شناسایی به موقع زیان های عملیاتی مشروط به نوع اخبار بوده و موجب ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها می گردد. پیش روی، بکارگیری روش های حسابداری محافظه کارانه ، به وسیله تخصیص سیستماتیک (منظم) بهای تمام شده دارایی طی عمر مفید آن بدون انعکاس اطلاعاتی در مورد تغییر (کاهش ) در ارزش دارایی، موجب ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها می گردد( باسو ،1997). پس،اولی معمولاً به عنوان محافظه کاری شرطی (وابسته به اخبار) طبقه بندی می گردد، از طرفی دومی محافظه کاری غیر شرطی(مستقل از اخبار) نامیده می گردد(ساندر و دیگران[6] ، 2009).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1.Ahmad et al
1.Pope, &Walker
2.Ball et al.
3.Chandra et al.
4.Ball & Shivakumar
5.Sunder et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


پاسخ دهید