قسمتی از متن پایان نامه :

آلوک و همکاران[1](2009) در پژوهشی به مطالعه کیفیت سود و ضریب پاسخ سود، در شرایطی که افزایش با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد، پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت های با رشد سود همراه با افزایش درآمد از کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکت های با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می باشند. همچنین شرکت های با افزایش در آمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند.همچنین نتایج پژوهش نشان داد شرکت هایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضریب پاسخ سود بالاتری دارند.
هیرشلیفر و  همکاران(2010) به مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام هست؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی هست.
یوولیسانا(2011) در پژوهش خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایین تر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتردارای بازده سهام موردانتظارکمتری هستند. آنها اظهار می دارند که این یافته ها با پژوهش هایی که نشان میدهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض می باشد.
هولداسن و ورشیا(2010)  دریافتند که واکنش قیمت با میزان دقت افشای اطلاعات جدید افزایش می یابد. بر این مبنا، چنانچه اطلاعات مرتبط با سودهای گزارش شده قبلی(سودهای با کیفیت) اطلاعات دقیقی درمورد جریان نقدی آتی شرکت افشا کرده باشد، واکنش بازار به تغییر سود نقدی شرکت هائی که کیفیت سود بالایی دارند، کمتر خواهد بود. پس، ارتباط بین کیفیت سود و واکنش بازار به افزایش(کاهش) سود نقدی، منفی(مثبت) پیش بینی می گردد.
آیتریدینز[2](2010) اثرپذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری مالی بر کیفیت ارقام گزارش شده حسابداری را مطالعه نمود. همچنین در این مقاله ارتباط اطلاعات صورت های مالی تهیه شده با ارزش شرکت نیز مطالعه گردید. براساس نتایج، این پژوهش نشان می دهداجرای استانداردهای بین المللی حسابداری کیفیت ارقام حسابداری را بهبود بخشیده و آزادی اقدام در مدیریت سود را کاهش داده می باشد که این امر به دلیل شناسایی به موقع زیان می باشد و در نتیجه، به گزارش اطلاعات حسابداری که ارتباط بیشتری با ارزش دارند، منجر می گردد. در این پژوهش پیشنهاد شده می باشد که عدم تقارن اطلاعاتی کمتر و دستکاری کمتر سود به افشای اطلاعات مالی با کیفیت بالاتر و آگاهی بخش تر منجر می گردد و در نتیجه به سرمایه گذاران کمک می کند قضاوت های آگاهانه و غیرجانبدارانه انجام دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چان و همکاران(2011) ارتباط اقلام تعهدی را با بازده آتی سهام مطالعه کردند و نشان دادند که شرکت های با اقلام تعهدی زیاد در دوره های بعد ازگزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنهاکاهش می یابد.این یافته نشان می دهدکه سرمایه گذاران زمانی که به کیفیت پایین سود شرکت پی می برند، قیمت سهام آن را متناسب با این موضوع تعدیل می نمایند، اما این واکنش با تأخیر انجام می شود.
جاکسون(2011) در پژوهشی به مطالعه تاثیر کیفیت بالای حسابداری بر به موقع بودن کشف قیمت سهام پرداخت. او در پژوهش خود از سه معیار ۱)احتمال ثبت نادرست موجودی کالا ۲)کیفیت اقلام تعهدی و ۳)هموارسازی سود به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری بهره گیری نمود. نتایج نشان داد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری،سرعت کشف قیمت سهام افزایش می یابد.همچنین، کشف قیمت سهام برای شرکتهای بزرگتر، در مقایسه با سایر شرکت ها، به موقع تر رخ می دهد.بر خلاف مبانی نظری، نتایج این پژوهش نشان داد که در شرکت های با طرفداری ضعیف تر از سهامداران، کشف قیمت سهام، سریع تر و به موقع تر صورت گرفته می باشد.
خی(2011) نشان داد که پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به وجود اقلام تعهدی اختیاری نسبت داد که با بهره گیری از الگوی اصلاحی جونز(1991) قابل تعریف می باشد. او نتیجه می گیرد که مدیران به واسطه اقلام تعهدی اختیاری، دیدگاه های فرصت طلبانه خود را در سود وارد می کنند و پیشنهاد داد که پایداری کم اقلام تعهدی با دیدگاه وجود خطا در برآورد این اقلام سازگاری دارد. به بیانی دیگر، پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به تحریفات موقت حسابداری  نسبت داد و این تحریفات هم در خطای براورد اقلام تعهدی ریشه دارد. خطای براورد اقلام تعهدی هم می تواند از اشتباهات غیرعمدی در براورد منافع آینده و تعهدات و یا از دستکاری عمدی اقلام توسط مدیریت ناشی گردد.
باروآ[3](2011) در مطالعه خود معیارهای اندازه گیری کیفیت سودرا، با بهره گیری از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی مندرج در چارچوب نظری هیأت استاندارد حسابداری مطالعه کرده می باشد. در این پژوهش، دو بعد مربوط بودن و قابلیت اتکاء  مالی سود به اجزاء آن تفکیک شده و هر یک از ابعاد کیفیت سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه اجزاء هر یک از ابعاد کیفیت سود نشان می داد، شرکت هایی با مربوط بودن و قابلیت اتکاء بالای سود در مقایسه با شرکت هایی که مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود آنها پایین می باشد، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی رگرسیون قیمت- سود بالاتر دارند. در این پژوهش همچنین، تمایل و ترجیح نسبی سرمایه گذاران در مورد هر یک از ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود نیز ارزیابی شده می باشد. نتایج این ارزیابی نشان می دهد، سرمایه گذاران به گونه معمول مربوط بودن سود را بر قابلیت اتکاء آن ترجیح می دهند.
[1] Aloke Ghosh & Zhaoyang Gu & Prem C. Jain
[2] Iatridis George
[3] Barua , A
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
  • ۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
    ۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی