تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

از مجموعه نسبتهای سودآوری به حساب نسبت دوپونت تعدیل شده[1] می آید که از تقسیم سود عملیاتی بر خالص داراییهای عملیاتی حاصل می گردد. خالص داراییهای عملیاتی برابر می باشد با داراییهای عملیاتی پس از کسر بدهیهای عملیاتی. به بیانی دیگر ، می توان خالص داراییهای عملیاتی را به عنوان تفاوت خالص کل داراییها (حقوق صاحبان سرمایه) و خالص داراییهای مالی (غیر عملیاتی) تعریف نمود. فیرفیلد و یوهن[2] (2001) خالص دارایی های مالی را به صورت حاصل جمع وجه نقد و سولیمان (2008) سرمایه گذاری کوتاه مدت (داراییهای مالی)، پس از کسر کردن بدهیهای بهره دار (بدهیهای مالی) تعریف می کنند. از دیدگاهی دیگر ، نسبت دوپونت تعدیل شده را می توان به دو جزء دیگر تقسیم نمود که جزء نسبت سود عملیاتی از مجموعه نسبتهای سودآوری می باشد و جزء دیگر که گردش خالص داراییهای عملیاتی می باشد از مجموعه نسبتهای فعالیت به حساب می آید(عرب مازار و جابری نسب،1390).

 • اعتبار دهندگان می‌توانند در موارد زیر از ROA بهره گیری کنند:
 • 1- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی
  2- جمع آوری اطلاعاتی در باره تاثیر مدیریت

 • مدیران در موارد زیر از ROA بهره گیری می‌کنند:
 • 1- اندازه گیری عملکرد هر بخش از شرکت وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری در نظر گرفته گردد.
  2- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه‌ای
  3- کمک در پایه گذاری اهداف مدیریت

  – محدود کردن دیدگاه آتی‌نگر و عدم مطالعه عواقب و اثرات آتی تصمیمات مدیریت
  – علی‌رغم کاهش کوتاه مدت در این نرخ ممکن می باشد منجر به اثرات مطلوب بلندمدت بشود، با این تفاصیل ممکن می باشد به دیدگاه ضعف در مدیریت بیانجامد.
  – اثر عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … که با نرخ بازده دارائیها اثر می‌گذارد یکی دیگر از عیوب نرخ بازده دارائیها می باشد.
  – نرخ بازده دارائیها بیشتر بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیران تکیه دارد.
  – بهره‌گیری از اصل بهای تمام ‌شده تاریخی در  ROA  که مربوط بودن اطلاعات را نقض می کند.
  – نسبت بازده دارائیها با صورت گردش وجوه نقد که برای تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌ای بکار می‌رود، مطابقت ندارد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  – تخصیص هزینه‌ها از نوع تسهیم که خارج از کنترل مدیران بخش‌ ها می باشد باعث عدم کارآئی کامل و اثربخشی ROA می گردد.

  از دیدگاه نظریه ی نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی)در هیأت مدیره ی شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت کمک شایان توجهی می کند (حساس یگانه و باغومیان، 1385). در این ارتباط، بعضی پژوهش ها وجود ارتباط ی مثبتی بین نسبت اعضای غیرموظف و عملکرد را گزارش نمودند(المناصر و همکاران[3]، 2012).
  از سوی دیگر هارت[4] (1983) بیانگر مکتب فکری دیگری می باشد. در این دیدگاه که منطبق بر نظریه ی مباشرت می باشد. وی اعتقاد دارد که بازار با ساز و کارهای خود راه حلی طبیعی برای رفع مسئله ی نمایندگی ارائه می کند. در نتیجه وجود مدیران غیر موظف در هیأت مدیره غیر ضروری به نظر می رسد و بازار خود هم سو کننده ی منافع مدیران و سهام داران خواهد بود.
  1.RNOA
  1.Fairfield & Yohn
  1.Al-Manaseer
  2.Hart

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  دسته بندی : دسته‌بندی نشده

  دیدگاهتان را بنویسید