قسمتی از متن پایان نامه :

3-7 روایی و پایایی ابزار
داده­های آماری مرتبط با فرضیه­های پژوهش با بهره گیری از روش اسناد و مدارک سازمانی از صورت­های مالی شرکت ها استخراج و با در نظر داشتن فرضیه­های پژوهش، داده­های متغیرها از اطلاعات بدست آمده محاسبه شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه اطلاعات و داده­های گردآوری از اسناد حسابرسی شده استخراج می گردد و در تبدیل آنها از فرمول­هایی بهره گیری می­گردد که در جامعه علمی مورد بهره گیری قرار می­گیرد، در نتیجه می­توان ادعا نمود که وسیله اندازه­گیری دارای اعتبار خواهد بود. با در نظر داشتن اینکه در محاسبه شاخص­های مورد مطالعه از فرمول­های خاصی بهره گیری می­گردد که به عنوان ابزار استاندارد جهانی محسوب می­شوند و طبق اسناد موجود در ادبیات و پایه­های نظری مختص اندازه­گیری آن صفات محسوب می­شوند، پس از این دیدگاه می­توان به پایایی وسیله اندازه­گیری اطمینان حاصل نمود.

3-8 روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها
در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این می باشد که بر اساس این ارتباط و با بهره گیری از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:
داده های سری زمانی[1]
داده های مقطعی[2]
داده های ترکیبی[3]
داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.
داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.
داده های ترکیبی، در واقع اظهار کننده داده‌های مقطعی در طی زمان می باشد، یا به بیانی دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.
با در نظر داشتن ادبیات پژوهش موجود و نیز ماهیت فرضیات پژوهش در این پژوهش از داده‌های ترکیبی بهره گیری شده می باشد.
[1] – Time Series Data
[2] – Cross Section Data
[3] – Pooling Data

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:


دیدگاهتان را بنویسید