قسمتی از متن پایان نامه :

3-2 روش پژوهش
هدف از انتخاب روش پژوهش تعیین روش و شیوه‌ای مناسب  برای مطالعه موضوعی خاص می باشد. دستیابی به هدف‎ها‎ی علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی[1] درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی، 1382). پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی‎به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم به کار می‎رود (عزتی، 1376).
پژوهش را به دو مقصود متفاوت انجام می‎دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار هست و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ای خاصی که مورد علاقه محقق می باشد. هنگامی‎که با هدف برخورداری از نتایج یافته‎ها‎ برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش می‎پردازیم آن را پژوهش کاربردی[2] می‎نامیم. اما وقتی که که اساسا برای بهبود درک خود درمورد ی مسائل به خصوصی که به گونه معمول در محیط‎ها‎ی سازمانی روی می‎دهند و نیز چگونگی حل آنها پژوهش می‎کنیم آنرا پژوهش بنیادی یا پایه ای[3] می‎خوانیم (سکاران، 1386).

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‎باشد.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‎ها‎، اصول و  فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‎گیرد. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که با بهره گیری از داده‎ها‎ی مشاهـــده شده انجام می‎گردد. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی‎(قابل سنجش) هست یا نه؟ و اگر هست اندازه و حد آن چقدر می باشد؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن می باشد که برقراری یک ارتباط یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی‎ها‎ست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‎رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‎کند (خاکی، 1388، 218).
 3-3 جامعه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می‎خواهد به پژوهش درمورد آنها بپردازد. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به گونه کلی پدیده‎ها‎یی اطلاق می گردد که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای ویژگی‎ها‎ی مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده‎ها‎ی خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می سازد، این ویژگی‎ها‎ را صفت مشترک جامعه آماری می گویند (متانی، 1386، ص108).
جامعه آماری کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.
[1]Methodology
2-Applied research
3– Basic or fundamental research

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید