مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد.   در این پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای  فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری شده می باشد. علت های انتخاب جامعه آماری مذکور این می باشد که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات بطور نسبی جامعی درمورد وضعیت شرکتها و طریقه عملکردهای مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی می باشد که با بهره گیری از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و الگوهای پژوهش را مورد آزمون قرار داد.
3-2-1-  حجم نمونه آماری
به مقصود آزمون فرضیات پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری خواهد گردید و جامعه آماری فوق با در نظر داشتن شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می گردد.

 • پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
 • در طول سالهای 1382 تا 1390 در بازار بورس حضور داشته باشد.
 • شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
 • نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از 4 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.
 • برای سنجش شرایط عدم اطمینان داده های مالی شرکت در دوره زمانی 1382تا1390 بایستی در دسترس باشند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  بر این اساس، دوره پژوهش شامل 5 سال متوالی و از سال 1386 تا 1390 می‌باشد و روش نمونه گیری می باشد. با در نظر داشتن محدودیتهای ذکر گردیده 125 شرکت به عنوان نمونه اماری انتخاب گردید.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   پرسش‌های پژوهش:
  مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

 • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
 • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

 • دیدگاهتان را بنویسید